Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Oferta pracy dla sprzątaczki.

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku sprzątaczki.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Wymiar zatrudnienia: cały etat
 • Warunki pracy: praca dwuzmianowa: w godz. 06.00-14.00 oraz 14.00-22.00
 • Wymagania kwalifikacyjne:

1/ wykształcenie min. podstawowe,

2/ wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • Wymagana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
  • Ważność ogłoszenia: do 5 listopada 2021 r.

 

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny, CV, kopie dokumentów o przebiegu pracy zawodowej, proszę składać w sekretariacie Szkoły lub przesyłać w terminie do 5 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

ul. H. Pobożnego 2

70-507 Szczecin

(tel. 91 433 61 17 ; 91 433 81 64)

lub e-mail:

sekret@lo2.szczecin.pl

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

 

CV może być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Szczecinie danych zawartych w mojej ofercie do celów przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin lub e-mailowo: sekret@lo2.szczecin.ploraz telefonicznie: +48 91 43 36 117.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
  lub telefoniczne +48 91 85220 93.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze
  do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
   w przekazywanych formularzach zgody,
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone
  do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 05.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/22, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/10/22 15:22:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/10/22 15:22:06 nowa pozycja