Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie

 

Dyrektor II LO w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze „Specjalista” do spraw płac
z zamiarem zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę.

Data rozpoczęcia pracy: 01 lutego 2022 r.

Miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym) ekonomiczne lub o specjalności odpowiedniej do opisu stanowiska, albo
 • wykształcenie średnie o profilu odpowiednim do opisu stanowiska i co najmniej 3-letni staż pracy
  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów  komputerowych firmy Vulcan – Płace, Vulcan art. 30, programu ZUS – Płatnik, Progman – PKZP,
 • znajomość przepisów Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących oświaty, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • rzetelność, komunikatywność, sumienność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres podstawowych obowiązków:

 • prowadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie całokształtu prac związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi wszystkich pracowników Szkoły,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych,
 • sporządzanie raportów RCA, RSA, deklaracji DRA, ZUS IWA,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej naliczania wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, świadczeń z funduszu socjalnego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • sporządzanie list płac przy użyciu oprogramowania komputerowego („Vulcan”) po skontrolowaniu
  i wprowadzeniu aktualnych danych do systemu (wynagrodzeń brutto pracowników we właściwych kwotach wynikających z dokumentacji, okresów niezdolności do pracy, według aktualnych przepisów, obowiązujących stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, stawek składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek PPK ciążących na pracowniku i pracodawcy,
 • śledzenie przepisów pod kątem prawidłowości naliczeń wynagrodzeń, podatku dochodowego
  od osób fizycznych oraz ZUS i PPK,
 • terminowe sporządzanie i przekazywanie deklaracji PIT za pomocą programu e-deklaracje oraz UPO do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i terminowe przekazywanie właściwych dla stanowiska sprawozdań GUS, SIO oraz przygotowywanie niezbędnych informacji z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych Szkoły,
 • współpraca przy aktualizacji danych płacowych w arkuszu organizacyjnym Szkoły,
 • prowadzenie zagadnień związanych z obsługą bankową Szkoły (kontrolowanie poprawności formalnej dokumentów przelewowych, realizacja wszystkich przelewów i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z operacjami bankowymi),
 • prowadzenie i obsługa PPK, PFRON, PKZP,
 • prawidłowe zabezpieczanie dokumentacji archiwalnej właściwej dla zajmowanego stanowiska.

 

Warunki pracy na stanowisku: praca siedząca przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, terminowość, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

          Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia kształtował się poniżej 6%.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,   
 • list motywacyjny/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o poniższej treści:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego
na stanowisko „Specjalisty” prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”
.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do 30 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór – Specjalista ds. płac” w sekretariacie Szkoły lub przesyłać na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I, ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin

Oferty, które wpłyną do II LO po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty niewykorzystane zostaną zniszczone po zakończeniu naboru. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin lub e-mailowo: sekret@lo2.szczecin.ploraz telefonicznie: +48 91 43 36 117.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
  lub telefoniczne +48 91 85220 93.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 6. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
   w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 30 listopada 2021 r.

 


Data wygaśnięcia: 30.11.2021

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2021/10/25, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2021/11/05 13:06:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2021/11/05 13:06:19 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2021/10/25 15:14:48 nowa pozycja