Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Edukacja ekologiczna

Konferencje

1. VIII Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa pn.”Termiczne przekształcanie odpadów-od planów do realizacji” w dn. 18-21 października 2011 r. w Szczecinie

W dniach 18-21 października 2011 r. w Szczecinie w hotelu Radisson Blu Gmina Miasto Szczecin oraz firma Abrys Sp. z o.o. z Poznania zorganizowały kolejną konferencję z cyklu związanego z gospodarką odpadami tj. VIII Międzynarodową Konferencję Szkoleniową pn.„Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Prezydent Miasta Szczecin Pan Mariusz Kądziołka oraz opiekun spotkania Pan dr inż. Tadeusz Pająk. W Konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników z Polski i zagranicy. Konferencja była platformą wymiany poglądów i doświadczeń oraz miejscem spotkania doświadczonych ekspertów krajowych i zagranicznych, przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców, którzy są zainteresowani tematyką termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz tych, którzy realizują projekty budowy spalarni odpadów w Polsce. Mieli oni okazję wysłuchać ciekawych prelekcji zaproszonych wykładowców, którzy z kolei dzieli się ze zgromadzonymi swoją wiedzą oraz doświadczeniami na temat zaawansowania prac związanych z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce oraz doświadczeniami UE. Podczas konferencji przeprowadzona została również wideotransmisja 1 i 4 sesji. Obrady online w języku polskim i angielskim śledziło ponad 180 osób. W drugim dniu spotkania zorganizowano wyjazd techniczny do Malmo gdzie około 100 osób zwiedziło instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych Sysav, składowisko odpadów Spillepeng i stację recyklingu. Poza tym pokazana została ekologiczne dzielnica Vastra Hamnen, gdzie wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz historyczne centrum Malmo.

2. III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” w dn. 24-25 marca 2011 r. w Szczecinie w hotelu Novotel

W dniach 24-25 marca 2011 r. w Szczecinie w hotelu Novotel odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pn.„Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Współorganizatorem spotkania była Gmina Miasto Szczecin i firma Abrys. Radę programową konferencji pod kierownictwem dr inż. Barbary Kozłowskiej z Politechniki Łódzkiej tworzyli: Krzysztof Kawczyński z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. oraz Bogdan Korczewski ze Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 osób, wśród nich byli pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele zakładów odzysku oraz zagospodarowania odpadów, jak również członkowie firm związanych z branżą gospodarki odpadami. Ponadto osoby zainteresowane tematyką konferencji mogły bezpłatnie oglądać jej obrady na żywo w internecie oraz brać czynny udział w konferencji poprzez zadawanie pytań prelegentom podczas dyskusji. Podczas pierwszego dnia spotkania eksperci z zakresu prawa przedstawili projektowane zmiany przepisów dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz założenia do selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu odpadów zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Następnie głos otrzymali doświadczeni praktycy, którzy zaprezentowali swoją działalność związaną ze zbiórką i recyklingiem odpadów w świetle obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych. Pierwszy dzień obrad zakończyła ożywiona dyskusja, która przedłużyła się do godzin wieczornych, po której uczestnicy oraz zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację do Zamku Książąt Pomorskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia efektywnej logistyki w gospodarce odpadami, które były tematem ostatniej sesji obrad konferencji. Z pewnością bardzo ciekawym elementem sesji poświęconej logistyce w gospodarce odpadami było wystąpienie zagranicznego prelegenta – Hennie van de Coevering, który przedstawił przykłady systemów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania odpadów z pięciu europejskich państw takich, jak: Niemcy, Szwecja, Dania, Belgia oraz Holandia.
Szczecińskie spotkanie podsumował wyjazd techniczny do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym koło Polic, którego podstawowym zakresem działalności jest gospodarka dostarczanymi z terenu Powiatu Polickiego odpadami komunalnymi, w tym m.in. poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji i kompostowania oraz zbieranie odpadów stanowiących surowce wtórne oraz odpadów niebezpiecznych, w celu przekazania ich do zagospodarowania wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym.
Najważniejszymi elementami konferencji były rozmowy kuluarowe, podczas których praktycy i teoretycy mogli skonfrontować swoje poglądy, jak również dyskusje podsumowujące poszczególne sesje tematyczne. Innowacją podczas szczecińskiego spotkania była jego transmisja w internecie na żywo, osoby zainteresowane tematyką selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów mogły bezpłatnie zarejestrować się i zostać interaktywnymi uczestnikami konferencji. Dodatkowo internauci mogli zadawać pytania, które prowadzący sesje kierowali do poszczególnych prelegentów. Dzięki temu dyskusja stała się jeszcze ciekawsza i szersza biorąc pod uwagę ilość odbiorców jako metoda wymiany poglądów.

3. IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Zieleń Miejska „Utrzymanie i funkcje zieleni miejskiej” w dn.26-27 kwietnia 2010 r. w Szczecinie

 Szczecin jest jednym z najbardziej zielonych miast polskich. Między innymi, dlatego właśnie w tym mieście odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Zieleń Miejska pn.„Utrzymanie i funkcje zieleni miejskiej”.
Spotkanie zorganizowane zostało przez firmę Abrys we współpracy z Gminą Miasto Szczecin w dniach 26-27 kwietnia 2010 r. Opiekunem naukowym konferencji był prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC).Tematyka obrad obejmowała zarówno zagadnienia prawne, praktyczne rozwiązania jak i doświadczenia miast związane z terenami zieleni. W spotkaniu wzięło udział blisko 120 osób: specjalistów zajmujących się zielenią, reprezentantów zarządów zieleni miejskiej, wydziałów ochrony środowiska oraz wydziałów komunalnych urzędów miejskich i gminnych, architektów krajobrazu, a także przedstawicieli firm wykonawczych.
Podczas czterech wydzielonych sesji prelegenci szeroko omówili problematykę zieleni w miastach. Pierwszego dnia Iwona Jędrychowska-Klimczak przedstawiła nowe koncepcje umożliwiające niezależne opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie danych przez poszczególne jednostki zarządzające terenami zieleni w Warszawie. Prezentowana aplikacja ArcZieleń pozwoli na prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni, diagnozę stanu zieleni miejskiej i monitorowanie zachodzących zmian, a także racjonalne działania planistyczne, projektowe oraz związane z utrzymaniem zieleni. Równie ciekawą tematykę poruszyła w swoim wystąpieniu dr Elżbieta Szopińska, która podkreślając, iż forma przestrzenna i struktura zieleni ma ogromne znaczenie, zaproponowała standardy w zakresie kształtowania zieleni przyulicznej. Podczas spotkania poruszono również problematykę związaną z interdyscyplinarnością zieleni w przestrzeni miejskiej. W ramach bloku poświęconego tej tematyce dr hab. inż. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof.nadzw. UP we Wrocławiu, zaprezentowała europejskie tendencje w kształtowaniu zieleni na terenach miast – dzisiejsze aglomeracje ewoluują i przeobrażają się w naturalne, coraz bardziej zespolone z zielenią środowisko człowieka. Drugiego dnia spotkania odbyła się wycieczka po zielonych przestrzeniach Szczecina. Dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. nadzw. ZUT oraz dr Grzegorz Nowak oprowadzili uczestników m.in. po Parku Kasprowicza, Różance i Jasnych Błoniach oraz Cmentarzu Centralnym – największym w mieście skupiskiem zieleni .
Istotnym elementem konferencji były rozmowy kuluarowe oraz obszerne dyskusje. Uczestnicy wskazywali m.in. na konieczność włączenia architektów krajobrazu w proces planowania przestrzennego oraz potrzebę korzystania z doświadczeń innych krajów w kwestiach dotyczących m.in. rozwiązań prawnych. Wielokrotnie pojawiał się również problem dotyczący terminu powierzchni biologicznie czynnej, który zarówno wg naukowców, jak i praktyków, jest zbyt ogólnikowy, przez co stosowanie go wcale nie przyczynia się do zwiększenia rzeczywistej powierzchni zieleni w miastach. Pojawiły się również pytania, na które odpowiedzi szukać będziemy podczas kolejnej edycji spotkania.
Ze wszystkich referatów i rozmów nasunęło się wiele wniosków. Zostały one spisane przez prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka i formie podsumowania konferencji przekazane do odpowiednich jednostek.

4. III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Problem hałasu w mieście „Od map akustycznych do programów ochrony przed hałasem”w dn.4-5 listopada 2010 r. w Szczecinie w hotelu Radisson Blu

„Od kilku lat głośno mówi się o problemach hałasu w aglomeracjach miejskich. Mimo, że przeciwdziałanie hałasowi jest jednym z priorytetów prawa unijnego i polskiego nie znajdujemy łatwych i tanich sposobów jego redukcji.” – Beata Kempa, Urząd Miasta Bydgoszczy. Nie ustając w poszukiwaniach nowych rozwiązań, po raz kolejny firma Abrys zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Problem hałasu w mieście”.
Spotkanie współorganizowane z Gminą Miasto Szczecin odbyło się w dniach 4-5 listopada 2010 r., w Szczecinie. W tym roku zmieniona została formuła konferencji, utworzona została rada programowa, w skład której weszli: Pani Beata Kempa z UM Bydgoszczy, Pani Agnieszka Laba i Pan Dariusz Matejski z UM Szczecin oraz Pan Paweł Lisicki z Urzędu m. st. Warszawy.
Konferencja podobnie jak w zeszłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła wysoka frekwencja uczestników. Wśród blisko 120 osób biorących udział w spotkaniu reprezentowane były wydziały ochrony środowiska urzędów miejskich i urzędów marszałkowskich, wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, zarządy dróg miejskich, laboratoria akustyczne oraz firmy zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi przenikania hałasu do środowiska, a także miejskie pracownie urbanistyczne. Podczas spotkania zaprezentowano tematy z dziedzin nieustannie zazębiających się z problematyką oddziaływania hałasu na środowisko, m.in.: planowania przestrzennego, sposobów ochrony przed hałasem, monitoringu środowiska oraz przygotowywania i aktualizacji map akustycznych, a także programów ochrony przed hałasem.
Referaty wszystkich sześciu sesji były doskonałym wstępem do gorących dyskusji, które stanowiły bardzo ważny element konferencji. Zarówno na sali obrad, jak i w kuluarach poruszano sprawy związane z sukcesami i pomysłami na nowe rozwiązania w walce z hałasem. Nie zapomniano również o problemach i popełnianych błędach, dzięki czemu być może w przyszłości uda się ich uniknąć. Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich uczestników i zaangażowaniu prelegentów można niewątpliwie uznać, że konferencja była wspólnym sukcesem.

5. VI Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Termiczne przekształcanie odpadów” w dn. 19-22 października 2009 r. w Szczecinie w hotelu Novotel

W dniach 19-22 października 2009 r. odbyła się w Szczecinie w hotelu Novotel kolejna VI już edycja międzynarodowej konferencji pod hasłem: „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Konferencje te od pierwszej swojej edycji towarzyszą dyskusjom nad potrzebami, uwarunkowaniami i planami budowy w Polsce obiektów, które w języku ustawy o odpadach, ale także w języku technicznym nazywają się spalarniami odpadów. W ten sposób cykl tego rodzaju konferencji towarzyszy niemal od samego początku żmudnemu procesowi projektów budowy w Polsce spalarni odpadów, od momentu wykazywania niepodważalnych argumentów za ich budową, z uszanowaniem za każdym razem racji ich przeciwników gdyż pierwsze edycje konferencji posiadały drugą cześć hasła brzmiącego: „za i przeciw”, po obecne plany i projekty znajdujące się w różnym stadium rozwoju. Te sześć odbytych edycji, których gospodarzami było między innymi Miasto Kraków, Poznań, Warszawa a obecnie Szczecin na trwale już wpisało się w kalendarz jesiennych konferencji organizowanych przez Spółkę Abrys.
Konferencji towarzyszyło rekordowo duże zainteresowanie ze strony Uczestników, sięgające 250 osób i rekordowa obsada po stronie zagranicznych i krajowych autorytetów w zakresie problematyki termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Język angielski i niemiecki, symultanicznie tłumaczony na język polski, był atutem tej konferencji. Podobnie jak w poprzedniej edycji i tym razem w aneksie konferencji odbyło się zwiedzanie obiektów technicznych. Około 150 Uczestników miało bowiem okazję zapoznać się z 3 spalarniami położonymi w Kopenhadze lub jej okolicy. W tym miejscu należy podkreślić życzliwą pomoc ze strony Ambasady Królestwa Danii, która włączyła się aktywnie w trudną logistycznie organizację tego wyjazdu.
Wyjątkowo szeroka i o wielkim autorytecie grupa zagranicznych ekspertów z rozwiniętych krajów UE, jak między innymi z Niemiec, Szwecji czy Danii, kolejny raz potwierdziła, że obiekty zwane spalarniami mają swoje uzasadnione miejsce we współczesnych systemach zagospodarowania odpadów komunalnych, że w żadnym przypadku nie stanowią zagrożenia dla recyklingu i odzysku odpadów, a instalacje typu MBT mogą stanowić jedynie ich uzupełnienie a nie alternatywę, że są powszechnie w tych krajach akceptowane, nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska oraz są źródłem energii elektrycznej i ciepła dla producentów odpadów kierowanych do spalarni. Udowodniono to w wielu aspektach, zarówno od strony najnowszego prawa wspólnotowego, ale także od strony technologicznej, finansowej i akceptacji społecznej. Podczas obrad padło też wiele praktycznych uwag, które w aspekcie aktualnie toczących się projektów i kampanii społecznych związanych z ich akceptacją miały wielką wagę dla beneficjentów tych projektów.
Wnikliwej ocenie poddany został przez polskich ekspertów w zakresie zarządzania gospodarką odpadami aktualny stan zagospodarowania odpadów komunalnych, a wynikające stąd wnioski zostały bardzo trafnie, ale i niezwykle szczerze przeniesione na polski, specyficzny grunt realiów tej gospodarki. Celność i otwartość tych wystąpień wzbudziła duże uznanie po stronie zagranicznych ekspertów.
Przedstawione referaty, nie tylko przez krajowych, ale także zagranicznych ekspertów, przedstawiciela krajowej instytucji nadrzędnej dla projektów z listy indykatywnej, a przede wszystkim wprost przez szeroką grupę niemal wszystkich polskich beneficjentów obecnych projektów spalarniowych, dokonały wnikliwej analizy najistotniejszych uwarunkowań i oceny zaawansowania poszczególnych projektów. Uwidoczniła się wyraźna grupa wiodących projektów z niezaprzeczalnym jej liderem oraz grupa projektów, które z różnych przyczyn jeszcze dobrze nie wystartowały lub są znacznie opóźnione wobec deadline, jakim jest termin 30.06.2010 dla opracowania kompletnej dokumentacji wymaganej celem złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu z Funduszu Spójności.
Wielką pomoc i zaangażowanie oprócz jej organizatorów w organizacje konferencji złożyli także zagraniczni i krajowi autorzy referatów, uczestnicy konferencji, szeroka grupa sponsorów, która podniosła rangę tych mniej oficjalnych epizodów konferencji oraz Ambasada Królestwa Dani, która była zaangażowana w organizację wizyt studyjnych w spalarniach duńskich.
 

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2012/04/19, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Monika Małachowska-Wasylko, dnia: 2012/04/19 11:23:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Małachowska-Wasylko 2012/04/19 11:23:51 modyfikacja wartości
Monika Małachowska-Wasylko 2012/04/19 11:22:38 nowa pozycja