Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/25/06

Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji – nr ZDiTM-IG/MP/7027/W/424/2006 z dnia 18.09.2006 r.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Klonowica 5

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            W grudniu 2006 r.  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zw. dalej ZDiTM lub zarządem drogi w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydania decyzji - nr ZDITM-IG/MP/7027/W/424/2006 z dnia 18.09.2006 r.
            W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
            Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ma charakter uznaniowy co oznacza, że realizację wniosku strony w tym zakresie (udzielenie zezwolenia lub jego odmowa) pozostawiono do swobodnego uznania ustawowo upoważnionego do załatwiania tego typu spraw organu. W sprawie objętej kontrolą organem wyłącznie właściwym pozostawał ZDiTM jako zarząd drogi w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.), który – z chwilą powołania na mocy uchwały Rady Miasta – przejął w całości kompetencje w tym zakresie od zarządcy drogi tj. Prezydenta Miasta Szczecin. Przyznana organowi swoboda w rozstrzyganiu nie oznacza jednak upoważnienia do działania dowolnego. Podejmując decyzję organ ma obowiązek kierowania się słusznym interesem obywatela i pozytywnego załatwienia sprawy chyba, że sprzeciwiają się temu konkretne racje interesu społecznego. Powyższa uznaniowość organu determinowała jednak zakres kontroli gdyż jej przedmiotem nie mogło być badanie celowości wydania decyzji i podjętego rozstrzygnięcia w sprawie (uwzględniającego wniosek strony) a jedynie ustalenie czy podjęcie przez zarząd drogi decyzji uznaniowej poprzedzone zostało szczegółowym ustaleniem stanu faktycznego sprawy uwzględniającym zarówno wskazany interes społeczny jak
i słuszny interes obywatela (art. 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r Kodeks postępowania administracyjnego – j.t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. zw. dalej k.p.a.) oraz czy w sposób wyczerpujący utrwalono w aktach sprawy poczynione ustalenia.
            W zakresie objętym kontrolą tj.
-                     prawidłowości przeprowadzenia przez ZDiTM postępowania mającego na celu realizację wniosku o wydanie (przedłużenie) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy ul. Wąskiej w Szczecinie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, polegające na zajęciu pasa na prawach wyłączności w celu zorganizowania płatnego parkingu strzeżonego,
-                     odległości umiejscowienia przejścia dla pieszych przy wjeździe na parking strzeżony,
stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na braku wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy przy wydawaniu decyzji. Uwagi kontroli dotyczyły ponadto aktualnie istniejącej organizacji ruchu  (umiejscowienie przejścia dla pieszych) na ul. Niedziałkowskiego.
            W toku kontroli stwierdzono, że zarząd drogi – przy ponownym rozpoznaniu sprawy - nie podjął działań zmierzających do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności, czy funkcjonowanie parkingu strzeżonego w przedmiotowym miejscu utrudnia dostęp do obiektu hali Szczecińskiego Domu Sportu służbom medycznych, pożarowym itp., poprzestając na braku informacji (interwencji) w tym zakresie ze strony zarządcy obiektu tj. Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji jak i innych kompetentnych organów oraz zapewnieniach wnioskodawcy o umożliwieniu swobodnego dostępu do zaplecza SDS-u pomimo, że okoliczność tą obowiązany był uwzględnić zgodnie z uzasadnieniem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 26.07.2006 r. uchylającej pierwotną decyzję (decyzję odmowną z dnia 27.04.2006 r.) i nakazującej ponowne rozpoznanie sprawy przez organ I instancji. Informacje o możliwym ograniczeniu dostępu do obiektu SDS-u ZDiTM uzyskał ponadto od osób trzecich, w tym przedstawicieli Rady Osiedla – Północ.
Brak działań w powyższym zakresie spowodowany był - według wyjaśnień Dyrektora ZDiTM - faktem, iż decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego ustaliły dla strony nie tylko uprawnienie ale także szereg obowiązków, w tym między innymi obowiązek przestrzegania przepisów administracyjnych i porządkowych dotyczących utrzymania zajmowanego odcinka pasa drogowego, przy jednoczesnym respektowaniu zarządzeń właściwych organów co zobowiązało w istocie wnioskodawcę do zapewnienia wymienionym wyżej służbom swobodnego dostępu do zaplecza Szczecińskiego Domu Sportu, albowiem ich działalność regulowana jest właśnie przepisami obowiązującymi w dziedzinie prawa administracyjnego.
            W ocenie kontroli samo ustalenie (nałożenie na stronę) - w decyzji zezwalającej na zajęcie pasa - ww. obowiązku może okazać się jednak niewystarczające w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia i konieczności zapewnienia natychmiastowego dostępu odpowiednich służb do części obiektu SDS-u. W toku kontroli ustalono bowiem, iż w dniu 06.03.2006 r. (a zatem jeszcze przed wydaniem pierwszej decyzji w sprawie) funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonał czynności kontrolno – rozpoznawczych otoczenia hali SDS w zakresie zapewnienia drogi pożarowej do obiektu wskazując, że urządzony parking (ogrodzenie i parkujące samochody) uniemożliwiają wjazd na teren SDS – bramą i dalej wzdłuż ściany naprzeciwko kortu. Droga ta przewidziana jest jako dojazd do wyjścia ewakuacyjnego z hali (na poziomie parteru) a dojazd do hali od strony zaplecza basenu jest niemożliwy. Zarządca obiektu nie poinformował jednak ZDiTM o ww. ustaleniach poczynionych przez uprawniony organ, a prowadzący sprawę ZDiTM nie wystąpił z kolei do MOSRiR o przekazanie ewentualnych opinii, nakazów lub zakazów odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, z których wynikałoby, że funkcjonowanie parkingu strzeżonego utrudnia bądź uniemożliwia dostęp do obiektu SDS-u.
            Zaznaczyć należy natomiast, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy ZDiTM uwzględnił inne -  wskazane w uzasadnieniu decyzji SKO - okoliczności, czyniąc ustalenia dot. m.in. wysokości kosztów ponoszonych przez parkujących na terenie przedmiotowego parkingu strzeżonego oraz ich stosunku do kosztów strefy płatnego parkowania a także możliwość (ilość miejsc) wykorzystywania przez klientów Szczecińskiego Domu Sportu miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach znajdujących się na terenie będącym we władaniu zarządcy tego obiektu tj. Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji (w tym na parkingu płatnym zarządcy obiektu wydzierżawianym osobie trzeciej) jak i na ogólnodostępnych parkingach umiejscowionych wokół SDS-u.
            Kontrola ustaliła również, że w trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji nie poinformowano wnioskodawcy – pomimo upływu terminu do wydania rozstrzygnięcia -  o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, przez co naruszono przepis art. 36 k.p.a nakładający na organ taki obowiązek również w przypadku zwłoki spowodowanej przyczynami niezależnymi od organu.
            Uwagi kontroli dotyczą też usytuowania obszaru przejścia dla pieszych na ul. Niedziałkowskiego naprzeciw wjazdu na przedmiotowy parking strzeżony. Istniejące obecnie rozwiązanie powoduje, iż pieszy kierowany jest wprost na obszar zjazdu z ul. Niedziałkowskiego na parking a sam wjazd pojazdów mechanicznych na teren parkingu odbywa się częściowo wzdłuż przejścia dla pieszych, co narusza przepis art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), według którego kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZDiTM, aby:
1.      w porozumieniu z zarządcą obiektu zweryfikował czy i w jakim stopniu lokalizacja parkingu strzeżonego utrudnia dostęp do obiektu SDS-u i w razie konieczności podjął niezbędne czynności zmierzające do zmiany istniejącego stanu,
2.      w porozumieniu z WGKiOŚ UM Szczecin rozważył możliwość zmian w organizacji ruchu (położenia przejścia dla pieszych) w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa  dla pieszych,
3.      przestrzegał obowiązku informowania strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych przepisami k.p.a.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2007/04/11, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2007/04/11 12:36:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2007/04/11 12:36:02 nowa pozycja