Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: Z/5/06

Kontrola najmu i prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiczej w Szczecinie

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin. Pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

            Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie od dnia 16. 02.2006 do 10.03.2006 r. przeprowadził kontrolę w  Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WMiLU) w zakresie najmu i prywatyzacji lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiczej w Szczecinie.

Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli, został ujęty w protokole
z kontroli podpisanym w dniu 20 marca 2006 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2006 r.

  Dnia 25.08.1983 r. decyzją nr L.81741/351/83 wydaną przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie przydzielono Pani (wyłączono na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. Nr 112. poz. 1198 ze zm.) i Panu (wyłączenie) lokal mieszkalny w budynku przy ul. Słowiczej w Szczecinie o powierzchni użytkowej 36,29 m2. Z dniem 01.04.2005 r. z Panem (wyłączenie) rozwiązano umowę najmu za porozumieniem stron. Natomiast Pani (wyłączenie) w dniu 28.09.2005 r. wykupiła lokal mieszkalny od Gminy Miasto Szczecin.

              W toku kontroli ustalono, że w dniu 09.06.2005 r. do Urzędu Miasta za pośrednictwem Administracji Gruntów Budynków i Lokali wpłynął wniosek Państwa (wyłączenie) o sprzedaż ww. lokalu. Realizując kolejne etapy procesu prywatyzacji lokalu Pani (wyłączenie), działając w imieniu swoim i męża (wyłączenie), złożyła oświadczenie, iż nie jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jak i innej nieruchomości mieszkalnej położonej w Gminie Miasto Szczecin lub w innej pobliskiej miejscowości. Złożone oświadczenie w formie określonej załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15.04.2004 r. nie było zgodne z prawdą. Pani (wyłączenie) od 24.05.1991 r. była właścicielem nieruchomości położonej przy ulicy Podmokłej, na której prowadzona była budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 22.09.1987 r. W dniu 21.12.2000 r. Pani (wyłączenie) zgłosiła do opodatkowania budynek położony przy ulicy Podmokłej, co przesądza o tym, że budynek od tego czasu był użytkowany w świetle art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.), według którego jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 

             W dniu 28.09.2005 r. Państwo (wyłączenie) wykupili w trybie bezprzetargowym od Gminy Miasto Szczecin lokal mieszkalny przy ulicy Słowiczej. Państwu (wyłączenie) udzielono bonifikaty 90% w wysokości 50.900,40 zł od ustalonej ceny lokalu mieszkalnego (tj. 56.556 zł), wynikającą z przepisu paragrafu § 15  załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16.02.2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

             Zgodnie z § 15 załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu przez najemcę, którego małżonek (małżonka) jest właścicielem innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego – może być sprzedany na rzecz jego najemcy z wyłączeniem postanowień zawartych w § 16, według którego od ustalonej ceny lokalu mieszkalnego udziela się bonifikaty w wysokości 90%. Przepis § 16 dotyczy tylko małżonka (małżonki) najemcy, a nie samego najemcy, gdyż uchwałodawca nie przewidywał zaistnienia sytuacji takiej, w której by najemca wykupujący lokal mieszkalny od Gminy Miasto Szczecin posiadał jeszcze inną nieruchomość mieszkalną. Zdaniem kontroli skoro bonifikata nie przysługiwała zgodnie z uchwałą najemcy, którego małżonek (małżonka) był właścicielem innego lokalu mieszkalnego to (wnioskując z mniejszego na większe) należy przyjąć, że tym bardziej prawo do bonifikaty nie przysługiwało samemu najemcy, który posiadał takie prawo.

            

             Prezydent zalecił Dyrektorowi WMiLU, aby:

1.       Podjął czynności prawne mające na celu wyegzekwowanie kwoty udzielonej Pani (wyłączenie) bonifikaty tj. 50.900,40 zł.

2.       Weryfikował oświadczenia określone Załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecin w przypadkach posiadania przez WMiLU informacji o możliwości posiadania przez najemców innych lokali mieszkalnych bądź innych nieruchomości mieszkalnych położonych w Gminie Miasto Szczecin.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/08/21, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/08/21 15:42:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/08/21 15:42:42 nowa pozycja