Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez wkiaw w 2006 roku

Nr kontroli: P/2/06

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a (zw. dalej ZUK), którą objęto zagadnienie dotyczące dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej, przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2005 r., bez analizy wykonania budżetu oraz stosowanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
        Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli ujęty został w protokole kontroli podpisanym w dniu 02 lutego 2006 r. przez Dyrektora i Główną Księgową ZUK.
        Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 lutego 2006 r. skierowanym do Dyrektora ZUK.
        Kontrola pozytywnie oceniła funkcjonujące w ZUK zasady polityki rachunkowości. Stwierdzono bowiem, że przyjęte przez Dyrektora ZUK dokumenty dotyczące ww. zasad opracowane zostały zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze. zm.).
W odniesieniu natomiast do procedur kontroli finansowo księgowej stwierdzono, że w dniu 12 grudnia 2005 r. Dyrektor ZUK zawarł z Kancelarią Biegłych Rewidentów „PROFIT” umowę na opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej, instrukcji gospodarowania składnikami aktywów trwałych oraz instrukcji inwentaryzacyjnej, bowiem obowiązująca  instrukcja obiegu dokumentów wprowadzona Zarządzeniem Nr 52/97 z dnia 2 października 1997 r., nie uwzględniała m.in. zmian organizacyjnych a także obowiązujących przepisów prawa, dotyczących  procedur kontroli finansowej zawartych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 249, poz. 2104), zw. dalej uofp.
        Kontrola dokumentów dotyczących wydatków ZUK za 2005 r. w § 430 –  9 faktur VAT -  na kwotę 1.119.264,59 zł, co stanowiło 5,44% ogółu zaplanowanych wydatków w wys. 20.571.763 zł nie wykazała uchybień. Dowody księgowe były kompletne, poprawne oraz zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych a ewidencja księgowa była prowadzona prawidłowo, przejrzyście i starannie.
        Główna księgowa ZUK spełniała wymogi określone w art. 45 ust. 2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
        Zakład wywiązał się z obowiązku sporządzania i przesyłania informacji dotyczących transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina  w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Według ww. informacji w  ZUK nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą –  żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
 
        Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZUK:
Wprowadzić opracowaną instrukcję obiegu i kontroli dokumentacji finansowo-księgowej, instrukcję gospodarowania składnikami aktywów trwałych oraz instrukcję inwentaryzacyjną.
 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2006/03/23, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2006/03/23 13:26:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2006/03/23 13:26:33 nowa pozycja