Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Refundowane przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze przysługują ubezpieczonym na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza specjalistę upoważnionego do wystawiania zleceń. Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki traci ważność po upływie 90 dni od daty wystawienia.
 
Zgłoszenia do ewidencji i potwierdzenia zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może dokonać pacjent lub, w jego imieniu, pełnomocnik, opiekun i kurator.
 
Zgłoszenia dokonujemy w:
 
Narodowym Funduszu Zdrowia
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin
tel. (091) 425-10-00
fax. (091) 425-11-88
 
Odmienne zasady dotyczą zleceń na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze  (np. wkłady anatomiczne czy pielucho-majtki).
 
Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze (np. pielucho-majtki czy wkłady anatomiczne) traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia. Jednorazowo można zrealizować zaopatrzenie w takie środki maksymalnie na okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Pacjentowi, któremu przysługuje zaopatrzenie w środki pomocnicze wydawane co miesiąc, wystawiana jest "karta zaopatrzenia comiesięcznego". Karta wydawana jest pacjentowi na podstawie pierwszego zlecenia na okres 12 miesięcy. Kartę wystawia właściwy Oddział Funduszu.
Przed realizacją "karta zaopatrzenia comiesięcznego" podlega zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu do realizacji przez Oddział Funduszu. Karta wraz ze zleceniami, które otrzymuje ubezpieczony, jest podstawą do realizacji zaopatrzenia przez 12 kolejnych miesięcy. Oddział NFZ może wydać wkładkę uzupełniającą do karty zaopatrzenia w ramach terminu ważności karty.

W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego nie jest konieczne każdorazowe potwierdzanie przed realizacją. Należy potwierdzać pierwsze zlecenie na dany środek pomocniczy. Przy potwierdzaniu należy okazać "kartę zaopatrzenia comiesięcznego".
 
O refundację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze można starać się dodatkowo w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie
ul. Abramowskiego 19
Szczecin
(091) 46-46-151
 
Wnioski do pobrania w MOPR lub na stronie internetowej.
 
Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, którego zakup może być dofinansowany przez MOPR : SPRZĘT  REHABILITACYJNY
 
Tam kierujemy się po wnioski o dofinansowanie i potrzebne informacje.
 
O refundację zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się:
1.   osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Szczecinie;
2.    osoby, które na zakup przedmiotu uzyskały limit Narodowego Funduszu Zdrowia,                                                                               
3.   osoby, których średni miesięczny dochód* obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek nie przekroczył:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia** na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osób samotnych.
4.   osoby. które zakupiły przedmiot ortopedyczny i dostarczą fakturę potwierdzającą dokonany zakup oraz kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 
Przekroczenie kryterium dochodowego uniemożliwia refundację zakupu. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 150% przyznanego przez NFZ limitu. Po rozliczeniu i przekazaniu środków finansowych dołączoną do wniosku fakturę można odebrać.
Przedmiotem dofinansowania są również środki pomocnicze np. pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, jeżeli kupowane są w limicie NFZ, tzn. po wystawieniu przez lekarza wniosku na ich zakup. Limit NFZ na zakup pieluchomajtek wynosi 60 szt. na miesiąc.
 
O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się jeden raz w roku:
1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
- do dnia 30-go listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą wniosek o dofinansowanie,

2. osoby niepełnosprawne - stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, po złożeniu wypełnionego druku wniosku o dofinansowanie, jeżeli nie przekraczają w/wym. kryterium dochodowego.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż 60% kosztu sprzętu rehabilitacyjnego.

Uwaga!!!: dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy.
…………………………………………………………………………………..
*   średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
** przeciętne wynagrodzenie to przec. mies. wynagr. w gosp. narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu
w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” na podst. art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz.1118 ze zm.)
udostępnił: , wytworzono: 2007/03/06, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2009/03/18 08:29:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2009/03/18 08:29:18 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2009/03/11 13:38:40 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/02/29 12:50:32 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2008/02/29 12:47:14 modyfikacja wartości
Beata Andruszkiewicz 2007/03/06 09:47:19 nowa pozycja