Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Gmina Miasto Szczecin: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”
Numer referencyjny: BZP/137/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: pełnienie nadzoru inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół elektryczno – elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

71248000-8

71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) Inspektor będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, poprzez czas realizacji zadania inwestycyjnego, do dnia zatwierdzenia Raportu końcowego, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie rękojmi. 2) Planowany okres realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych – 18 miesięcy. 3) Planowy termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych – II kwartał 2019 r. 4) Wymagany przez zamawiającego termin złożenia Raportu końcowego – nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a1) Kierownik Zespołu Inspektorów – Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień), w tym pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 2000 m2 wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. a2) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). a3) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). a4) Inspektor nadzoru branży teletechnicznej: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie telekomunikacji bez ograniczeń Wymagane doświadczenie zawodowe: nie mniej niż 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby zatrudnione przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostępni odpowiednią liczbę tłumaczy języka polskiego ze znajomością języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osób, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a2) – a4) Rozdziału V siwz, tj.: Inspektor nadzoru branży sanitarnej, Inspektor nadzoru branży elektrycznej, Inspektor nadzoru branży teletechnicznej); W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) wykaz cen wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w zakresie osoby przewidzianej na stanowisko Kierownik Zespołu Inspektorów – Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej), według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9) oświadczenie w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno budowlanej

30,00

Wysokość kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw wynikających z umowy na inny podmiot bez uzyskania wcześniejszej zgody Inspektora. 3. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy polegających na: 1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie osób określonych w § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy; 4) przedłużeniu okresu rękojmi za wady - w przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych. 4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, w przypadku: 1) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania robót budowlanych lub zmiany planowanego okresu realizacji robót budowlanych; 2) konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa dotyczących realizacji Projektu - zwłaszcza zmian norm i warunków technicznych, w sytuacji kiedy zmiany te wymagają objęcia treścią umowy; 3) wprowadzania zmian w założeniach i rozwiązaniach architektonicznych Projektu w sytuacji, kiedy wprowadzane zmiany wymagają objęcia treścią umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; 2) Inspektor, wskutek skrócenia terminu realizacji robót budowlanych lub przystąpienia przez Inspektora do pełnienia funkcji w trakcie realizacji tych robót budowlanych, będzie wykonywał obowiązki wynikające z umowy, w terminie krótszym niż planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 6 wzoru umowy; 3) Inspektor, wskutek przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, będzie wykonywał, w trakcie realizacji robót budowlanych, obowiązki wynikające z umowy ponad planowane 18 miesięcy, zgodnie z § 9 ust. 7 wzoru umowy. 6. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w ust. 3 pkt 3 następować może na wniosek Inspektora, zgodnie z procedurą określoną w § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Inspektora nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Inspektora ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Inspektora, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 10. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 11. 11. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 7, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Inspektora wniosku zawierającego oświadczenie wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 8 i 9 na wynagrodzenie Inspektora. 12. Inspektor zachowa w tajemnicy informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich, rozwiązań projektowych etc., w szczególności nie będzie ich ujawniać osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i będzie je wykorzystywał wyłącznie do pełnienia usługi stanowiącej przedmiot umowy. 13. Wszelkie zmiany treści wzoru umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14. Zmiany określone w ust. od 4 do 6 zostaną wprowadzone aneksem do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Ogłoszenie nr 541921-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 5  dokumentacja projektowa;

Załącznik nr 6        STWiOR;

Załącznik nr 7        przedmiary robót;


Informacja z otwarcia ofert:

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.plwww.szczecin.pl

Szczecin, dn. 8.05.2019 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie” (BZP/137/18).

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)zw. dalej „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się 8.05.2019 r.

 1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 297.180,00zł brutto.

2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres rękojmi

Doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno budowlanej

Wysokość kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy

1

Zbigniew Stańczyk

Budownictwo i Konserwacja Zabytków

Pl. Rodła 1-2 / 104

70-419 Szczecin

299.628,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji czterech robót budowlanych

2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO”
Dariusz Czapla

Ul. Kuratowskiej 5/9

66 – 400 Gorzów Wlkp.

186.750,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji sześciu robót budowlanych

2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki

3

Komplet Inwest sp. z o.o. sp.k.

Ul. Małorolnych 24

66 – 400 Gorzów Wlkp.

366.540,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji trzech robót budowlanych

1.500,00za każdy dzień zwłoki

4

OPEN MIND Sp. z o.o.

Ul. Małkowskiego 30/1

70-304 Szczecin

233.400,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji trzech robót budowlanych

2.000,00za każdy dzień zwłoki

5

PM Services Poland Sp. z o.o.

Ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin

295.347,60 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji sześciu robót budowlanych

2.000,00za każdy dzień zwłoki

6

NBQ sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Wendy 10 c

70-655 Szczecin

360.328,50 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji trzech robót budowlanych

1.000,00za każdy dzień zwłoki

7

Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INVEST sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307

66 – 400 Gorzów Wlkp.

354.240,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca oświadczył, że osoba wskazana
na ww.  stanowisko posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji trzech robót budowlanych

1.500,00za każdy dzień zwłoki

 

3) Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

 

Szczecin, 19.06.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/137/18

 

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”.

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO” Dariusz Czapla

Siedziba i adres: ul. Kuratowskiej 5/9, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski

 

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Kryterium: cena

Kryterium: doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektorów – Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno budowlanej

Kryterium: wysokość kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy

SUMA

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO” Dariusz Czapla

Ul. Kuratowskiej 5/9

66 – 400 Gorzów Wlkp.

60 pkt

30 pkt

10 pkt

100 pkt

4

OPEN MIND Sp. z o.o.

Ul. Małkowskiego 30/1

70-304 Szczecin

48,01 pkt

20 pkt

10 pkt

78,01 pkt

5

PM Services

Poland Sp. z o.o.

Ul. Zbożowa 4

70-653 Szczecin

37,94 pkt

30 pkt

10 pkt

77,94 pkt

1

Zbigniew Stańczyk Budownictwo

i Konserwacja Zabytków

Pl. Rodła 1-2 / 104

70-419 Szczecin

37,40 pkt

30 pkt

10 pkt

77,40 pkt

3

Komplet Inwest

sp. z o.o. sp. k.

Ul. Małorolnych 24

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Oferta odrzucona

6

NBQ sp. z o.o.

Ul. Tadeusza Wendy 10 c

70-655 Szczecin

Oferta odrzucona

7

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307

66 – 400 Gorzów Wlkp.

Oferta odrzucona


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/04/26
udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/04/26, odpowiedzialny/a: Iwona Miller - Rutkowska, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2019/06/19 12:42:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Zaborska 2019/06/19 12:42:22 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/05/08 14:57:40 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/04/26 13:01:01 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/04/26 12:53:02 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/04/26 12:36:14 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2019/04/26 12:28:17 nowa pozycja