Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie


16/10/2018    S199    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2018/S 199-449793

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie

Numer referencyjny: BZP/126/18

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania rękojmi i gwarancji / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS 060100000017/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 6 000 000 PLN (sześć milionów złotych).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu tj.a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Wykaz robót budowlanych należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają 1 wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:

Wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

A1) 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy min. klasy G o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda.

A2) 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że obie roboty wskazane w lit. a1) musi wykonać co najmniej 1 wykonawca w całości.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

B1) Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)

B2) Kierownik Budowy

B3) Kierownik robót drogowych

B4) Kierownik robót torowych

B5) Kierownik robót sanitarnych

B6) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych

B7) Kierownik robót telekomunikacyjnych

B8) Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wymienionych w literach b2 – b8.

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk dostępne są w dokumentacji przetargowej tj. pkt 2 ppkt 2 lit. b1-b8 rozdziału V SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2.Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę operatorów sprzętu oraz osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, związane z robotami rozbiórkowymi, bitumicznymi, brukarskimi, ziemnymi, instalacyjnymi, porządkowymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, POLSKA (pok. nr 397)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ

3) odpowiednie pełnomocnictwa

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców jeżeli są znane;

5) Tabela Elementów Rozliczeniowych według wzoru stanowiącego zał. nr 1a do SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty 15 600 0000 PLN netto na warunkach umowy podstawowej oraz ustalonych w wyniku negocjacji.

4. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w części IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

6. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w Pzp (art. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8)).

7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie, że:

1) wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika US

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS

c) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

d) informacji z KRK

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

2) wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2) oraz III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

3) oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.:

Oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ.

10. Na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

12. Wadium należy wnieść w wysokości 1 500 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 i 1a Pzp w szczególności, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

14 .Z powodu limitu znaków kompletny wykaz dokumentów oraz zasady ich składania określone są w dokumentacji przetargowej – Rozdział V SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/10/2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Przedmiot zamówienia: 45000000

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/12/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/02/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/12/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Przedmiot zamówienia: 45000000

 

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

 

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe pkt 2 lit. a:

a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:

Wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

A1) 2 roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy min. klasy G o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto każda.

A2) 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że obie roboty wskazane w lit. a1) musi wykonać co najmniej 1 wykonawca w całości.

Powinno być:           

a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.:

Wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

A1)2 roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy min. klasy G, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 ze zm.) wraz z wyposażeniem technicznym drogi (np. odwodnienie drogi, oświetlenie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)  o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 zł brutto każda.

A2) 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że obie roboty wskazane w lit. a1) musi wykonać co najmniej 1 wykonawca w całości.

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

 

VI.3) Informacje dodatkowe pkt 3:

3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty 15 600 0000 PLN netto na warunkach umowy podstawowej oraz ustalonych w wyniku negocjacji.

 

Powinno być:           

3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty 15 600 000 PLN netto na warunkach umowy podstawowej oraz ustalonych w wyniku negocjacji.

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 11:30

 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/01/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/03/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 15/01/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Przedmiot zamówienia: 45000000

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/01/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/01/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/03/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 31/03/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 15/01/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 31/01/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.01.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Przedmiot zamówienia: 45000000

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/01/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/02/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 31/03/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/04/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 31/01/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/02/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Roboty budowlane

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”

 

Przedmiot zamówienia: 45000000

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/02/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/02/2019

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/04/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 13/04/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/02/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 13/02/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.02.2019 r.


Załączniki:

Załącznik nr  4         Dokumentacja projektowa

Załącznik nr  6         Informacje dla Wykonawców


Informacja z otwarcia ofert:

 Szczecin, 13.02.2019 r.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 13.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

64 100 000,00 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

 

Cena 104 790 735,61 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

Oferta nr 2

Konsorcjum w składzie:

1.Lider konsorcjum:

Balzola Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

2.Partner konsorcjum:

Construcciones y Promociones Balzola S.A.

Avenida Sabino Arana, 20 3°

48013 Bilbao, Hiszpania

 

Cena 89 998 785,85 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

Oferta nr 3

Konsorcjum w składzie:

1.Lider konsorcjum:

Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18a

02-676 Warszawa

2.Partner konsorcjum:

Aldesa Construcciones S.A.

c/Bahia de Pollensa 13

28042 Madryt, Hiszpania

Coalvi S.A

c/Madre Rafols 2-6 Planta

50-004 Zaragoza, Hiszpania

 

Cena 93 646 800,19 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

Oferta nr 4

Konsorcjum w składzie:

1.Lider konsorcjum:

Trakcja PRKiI S.A.

ul. Złota 59, XVIII p.

02-120 Warszawa

2.Partner konsorcjum:

Tor-Kar-Sson Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Marymoncka 42

01-977 Warszawa

3.Partner konsorcjum:

AB Kauno Tiltai

Ateities 46

52502 Kowno, Litwa

 

Cena 138 611 732,21 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

Oferta nr 5

Konsorcjum w składzie:

1.Lider konsorcjum:

Roverpol Sp. z o.o.

ul.P. Gintrowskiego 30/221

02-697 Warszawa

2.Partner konsorcjum:

Rover Infraestructureas, SA

C/Botanico Canvanilles, 28

46010 Walencja, Hiszpania

 

Cena 110 577 000,00 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

Oferta nr 6

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

 

Cena – 109 771 528,37 zł

Okres rękojmi i gwarancji: 72 miesiące

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy: 10 000 zł

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin

www.szczecin.pl

 

 

Szczecin 02.07.2019r.

Znak sprawy: BZP/126/18

Dotyczy: unieważnienia postępowania na: „Budowę torowiska do nowej pętli tramwajowej  Mierzyn (przy CH Ster) w Szczecinie”.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą” zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Podstawa prawna - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Podstawa faktyczna – cena oferty z najniższą ceną tj. 89 997 643,11 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 64 100 000,00 zł brutto.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/10/16
udostępnił: Biurdo ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/10/16, odpowiedzialny/a: Iwona Miller - Rutkowska, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2019/07/02 13:45:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2019/07/02 13:45:08 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/02/18 12:15:22 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/02/13 13:25:58 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/02/06 13:21:30 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/01/25 09:15:47 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/01/08 09:53:38 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/11/26 10:22:04 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/11/06 15:24:10 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/10/16 13:09:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/10/16 13:06:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/10/16 09:47:28 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2018/10/16 09:38:51 nowa pozycja