Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat


05/10/2018   S192   - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczenia od strat finansowych

2018/S 192-434373

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin

Numer referencyjny: BZP/108/18

II.1.2)Główny kod CPV

66515410

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin oględzin / Waga: 5 %

Cena - Waga: 95 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności ubezpieczeniowe w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.)

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną, którzy w ramach realizacji zamówienia wykonywać będą czynności ubezpieczeniowe w rozumieniu ustawy z dnia 11.9.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 999 ze zm.)

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Stosownie do przepisu art. 144 Ustawy Pzp postanowienia umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jeżeli:

1) wystąpią zmiany przepisów prawa powodujące konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w umowie lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia;

2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w umowie będzie wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego;

3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia (np. zmiana w zakresie działalności, liczbie osób, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, okoliczności pociągających za sobą możliwość powstania wypadku, sprzedaż, likwidacja lub zakup przedmiotów ubezpieczenia);

4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ

5) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w umowie

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, pokój nr 397, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieogr.

2. Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6:

1) Zamawiający przewiduje udzielanie zam. z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

2) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zam. podst.;

3) Wielkość, zakres zamówienia: do 5 % wartości zam. podst.;

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty zgodnie z Rozdz. I pkt 3 SIWZ;

2) JEDZ, zgodnie z Rozdz. V pkt 3 SIWZ;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdz. V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów

4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdz. I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdz. III pkt 1 SIWZ);

5) oświadczenie według wzoru zawartym w formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz jeżeli nazwy tych podwykonawców są znane);

6) kalkulacja składki ubezp., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w cz. IV – Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w cz. IV JEDZ.

5. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5, tj.:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika US

b) zaświadczenie ZUS lub KRUS

c) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG

d) informacja z KRK

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publ.

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz.VI SIWZ.

9. Wadium należy wnieść w wysokości 27 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

10. Na podst. art. 24 aa ustawy zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Z uwagi na limit znaków wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w rozdz. V SIWZ.

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

13. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dn. 1.1.2019 r. do dn. 31.12.2021 r.

1) pierwszy okres rozliczeniowy - od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

2) drugi okres rozliczeniowy - od dnia 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

3) trzeci okres rozliczeniowy - od dnia 1.1.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Z uwzględnieniem okresów ubezp. wynikających z załącznika A do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/10/2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin: Usługi ubezpieczenia od strat finansowych

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): „Ubezpieczenia  komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat”

 

Przedmiot zamówienia: 66515410

Usługi

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/11/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2019

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2019

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 13/11/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/11/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.11.2018 r.


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

 

 

 

Szczecin 2018-11-19

 

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 351 351,16 zł brutto

 

       2.  Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin oględzin

1

 

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

 

1 428 837,13 zł

 Zgodny z siwz

Do 7 dni roboczych od momentu przekazania przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie 

 

2

 

Compensa TU S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

1 172 090,16 zł

Zgodny z siwz

Do 3 dni roboczych od momentu przekazania przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie 

 

3

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

Oddział w Szczecinie

ul. Firlika 41

71-637 Szczecin

1 223 944,86 zł

Zgodny z siwz

Do 3 dni roboczych od momentu przekazania przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie 

 

4

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1

71-831 Sopot

1 368 027,11 zł

Zgodny z siwz

Do 3 dni roboczych od momentu przekazania przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.

Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/108/18                                                                                                      Szczecin, dnia 12.12.2018 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ,,Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Gminy Miasto Szczecin na okres 3 lat”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma):   Compensa TU S.A.  Vienna Insurance Group

Siedziba i adres:  Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 

 Ocena i punktacja ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

Siedziba i adres

Liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium:

Termin oględzin

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

 

78,33

0

78,33

2

 

Compensa TU S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

 

95

5

100

3

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

Oddział w Szczecinie

ul. Firlika 41

71-637 Szczecin

 

92,50

5

97,50

4

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1

71-831 Sopot

81,75

5

86,75


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/10/05
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/10/05, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2018/12/12 10:36:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2018/12/12 10:36:40 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2018/11/20 13:09:29 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2018/11/20 13:04:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/20 12:59:10 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/20 10:08:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/20 09:39:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/19 13:42:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/19 13:36:14 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/19 13:25:50 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/11/08 12:21:28 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2018/10/05 09:51:20 nowa pozycja