Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin


 

 

 

10/06/2017    S110    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Komputer biurkowy

2017/S 110-221032

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, pok. 397
Szczecin
70-456
Polska
Tel.: +48 914245101
E-mail: mwollej@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin.

Numer referencyjny: BZP/39/17

II.1.2)Główny kod CPV

30213300

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin.

1) Część 1 Dostawa komputerów biurkowych i monitorów ekranowych dla Urzędu Miasta Szczecin.

2) Część 2 Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Szczecin.

3) Część 3 Dostawa urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Szczecin.

4) Część 4 Dostawa skanerów dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 695 428.10 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów biurkowych i monitorów ekranowych dla Urzędu Miasta Szczecin.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30231300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów biurkowych i monitorów ekranowych dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w sekcji II.2.7) Termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym dla tej części. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Część I – od 30 do 40 dni kalendarzowych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Szczecin

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30213100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów przenośnych dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Szczecin

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30232110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń drukujących dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w sekcji II.2.7) Termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym dla tej części. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Część III – od 30 do 40 dni kalendarzowych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów dla Urzędu Miasta Szczecin

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30216110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa skanerów dla Urzędu Miasta Szczecin.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 40

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Podany w sekcji II.2.7) Termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym dla tej części. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert

Część IV – od 30 do 40 dni kalendarzowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobie dostawy. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone we wzorach umów według wzoru załącznika nr 4 do siwz.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/07/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/09/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/07/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca

2. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: formularz oferty, JEDZ, odpowiednie pełnomocnictwa, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

3. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego w wysokości:

a. Część I 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

b. Część II 500 PLN (słownie: pięćset złotych)

c. Część III 500 PLN (słownie: pięćset złotych)

d. Część IV 200 PLN (słownie: dwieście złotych)

5. Zamawiający (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP) żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (o ile jest znane) firm podwykonawców

6. Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w Rozdziale V siwz. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale V pkt 3 ppkt. 1) lit od a do g i pkt 5 siwz Zgodnie z par. 5 pkt 1 – tj. informacją krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14,21, ustawy pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w spr. rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Natomiast jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI siwz.

7. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Zasady składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określone są w Rozdziale III siwz.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2017


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Cz. I – 772 316,51 zł. brutto

Cz. II – 35 209,73 zł brutto

Cz. III – 30 919,99 zł brutto

Cz. IV – 16 930,34 zł. brutto

 

 1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji jakości i rękojmi:

Cz. I

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

Brutto 60 %

Termingwarancji i rękojmi 30%

Termin dostawy 10%

2

P.P.H.U PIOMAR Sp. z o.o.

Michałowice 169

49-314 Pisarzowice

664 212.30 zł.

60 m-cy

30 dni

3.

CEZAR Sp. z o.o.

Cezary Machnio Piotr Gębka

Ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

651 592,50 zł.

60 m-cy

30 dni

4.

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o.

Ul. Kilińskiego 6

28 – 230 Połaniec

682 514,70 zł.

60 m-cy

30 dni

8.

IT SERWIS Sp. z o.o.

Ul. Żołnierska 5A

71 – 210 Szczecin

610 572,00 zł.

60 m-cy

30 dni

 

Cz. II

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

Netto 60 %

Ciężar komputera przenośnego (określony wg wagi w gramach) 20%

Termin gwarancji i rękojmi 20%

7.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz s.j.

Ul. Raclawicka 23

73- 110 Stargard Szczeciński

57 500,00 zł.

Waga niższa niż 2400 gramów

36 m-cy

 

Cz. III

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

Brutto 60 %

Termingwarancji i rękojmi 30%

Termin  dostawy 10%

3.

CEZAR Sp. z o.o.

Cezary Machnio Piotr Gębka

Ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

22 435,20 zł.

48 m-cy

30 dni

5

Nbit sp. zo.o.

Ul. Metalowców 13a

41 – 500 Chorzów

25 338,00 zł.

36 m-cy

30 dni

6.

Medialand Sp. z o.o.

Pl. Rodła 8

70 – 419 Szczecin

27 827,52 zł.

48 m-cy

30 dni

7.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz s.j.

Ul. Raclawicka 23

73- 110 Stargard Szczeciński

24 477,00 zł.

36 m-cy

30 dni

 

Cz. IV

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

Brutto 60 %

Termingwarancji i rękojmi 30%

Termin  dostawy 10%

3.

CEZAR Sp. z o.o.

Cezary Machnio Piotr Gębka

Ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

21 217,50 zł.

48 m-cy

30 dni

7.

El Toro Bobrowski, Błatkiewicz s.j.

Ul. Raclawicka 23

73- 110 Stargard Szczeciński

15 375,00 zł.

48 m-cy

30 dni

 

UWAGA

 

OFERTA nr 1          WYCOFANA PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT

Nazwa (firma): RICOH POLSKA sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: ul. Żwirki i Wigury 18 A, 02-092 Warszawa

 

OFERTA nr 9          ZŁOŻONA PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

 

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1

  www.szczecin.pl

   

  Znak sprawy: BZP/39/17

   

  Dotyczy:Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Szczecin”

  Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznał:

   

  W części I

  Nazwa (firma)                        IT SERWIS sp. z o.o.,

  Siedziba i adres          ul. Żołnierska 5A, 71-210 Szczecin

  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów
  w kryteriach oceny ofert określonych w siwz.  

   

  W części II

  Nazwa (firma)                        El Toro Bobrowski Sp. j.

  Siedziba i adres          Ul. Racławicka 23, 73 – 110 Stargard Szczeciński

  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów
  w kryteriach oceny ofert określonych w siwz.  

   

  W części III

  Nazwa (firma)                        CEZAR Sp. z o.o.

  Siedziba i adres          Ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom

  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów
  w kryteriach oceny ofert określonych w siwz.  

   

  W części IV

  Nazwa (firma)                        El Toro Bobrowski Sp. j.

  Siedziba i adres          Ul. Racławicka 23, 73 – 110 Stargard Szczeciński

  Uzasadnienie wyboru oferty: oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów
  w kryteriach oceny ofert określonych w siwz.  

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

   CZĘŚĆ I

  Wykonawca

  Cena brutto     60 %

  Termin gwarancji i rękojmi  – 30 %

  Termin dostawy  – 10 %

  Suma pkt

  IT SERWIS sp. z o.o.

  Ul. Żołnierska 5A

  71-210 Szczecin

   

  60 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  100 pkt

  P.P.H.U PIOMAR

  Sp. z o.o.

  55,15 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  95,15 pkt

  PRZP Systemy Informacyjne

  Sp. z o.o.

  53,67 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  93,67 pkt

   

   

   

   

   

   

    

  CZĘŚĆ II

  Wykonawca

  Cena netto

  60 %

  Ciężar komputera przenośnego (wg wagi w gramach)

  - 20 %

  Termin gwarancji i rękojmi

  – 20 %

  Suma pkt

  El Toro Bobrowski s.j.

  Ul. Racławicka 23

  73-110 Stargard Szczeciński

   

  60 pkt

  20 pkt

  0 pkt

  80 pkt

   

   

   

   

   

     

  CZĘŚĆ III

  Wykonawca

  Cena brutto  60 %

  Termin gwarancji i rękojmi  – 30 %

  Termin dostawy  – 10 %

  Suma pkt

  CEZAR Sp. z o.o.

  Ul. Wolności 8 lok. 4

  26-600 Radom

  60 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  100 pkt

  Medialand Sp. z o.o.

  Pl. Rodła 8

  70-419 Szczecin

  48,37 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  88, 37 pkt

  El Toro Bobrowski s.j.

  Ul. Racławicka 23

  73-110 Stargard Szczeciński

  54,99 pkt

  15 pkt

  10 pkt

  79,99 pkt

  Nbit Sp. z.o.o

  Ul. Metalowców 13a

  41-500 Chorzów

  53,12 pkt

  15 pkt

  10 pkt

  78,12 pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  CZĘŚĆ IV

  Wykonawca

  Cena brutto  60 %

  Termin gwarancji i rękojmi  – 30 %

  Termin dostawy  – 10 %

  Suma pkt

  El Toro Bobrowski s.j.

  Ul. Racławicka 23

  73-110 Stargard Szczeciński

  60 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  100 pkt

  CEZAR Sp. z.o.o

  Ul. Wolności 8 lok. 4

  26-600 Radom

   

  43,47 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  83, 47 pkt


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/06/12
  udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2017/06/12, odpowiedzialny/a: Magdalena Pietrzykowska, wprowadził/a: Jakub Gołębiowski, dnia: 2017/08/30 10:03:28
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Jakub Gołębiowski 2017/08/30 10:03:28 modyfikacja wartości
  Jakub Gołębiowski 2017/08/29 14:09:32 modyfikacja wartości
  Jakub Gołębiowski 2017/08/29 14:03:22 modyfikacja wartości
  Jakub Gołębiowski 2017/08/29 13:28:16 modyfikacja wartości
  Jakub Gołębiowski 2017/08/29 13:26:02 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2017/07/19 14:22:57 modyfikacja wartości
  Magdalena Pietrzykowska 2017/07/19 14:13:39 modyfikacja wartości
  Magdalena Pietrzykowska 2017/06/12 13:19:09 modyfikacja wartości
  Magdalena Pietrzykowska 2017/06/12 09:57:15 modyfikacja wartości
  Magdalena Pietrzykowska 2017/06/12 09:49:03 nowa pozycja