Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

„Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Gmina Miasto Szczecin: „Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców”

 

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców”
Numer referencyjny: BZP/5/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części: 1) Część I: likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin; 2) Część II: odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

90511000-2

90722200-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego; 2) Przedmiot zamówienia: rozszerzenie zamówienia w zakresie dodatkowej ilości likwidacji dzikich wysypisk oraz oczyszczania terenów (dotyczy części I zamówienia) oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców (dotyczy części II zamówienia); 3) Wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego (dotyczy każdej z części zamówienia); 4) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonymi negocjacjami z wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: DLA CZĘŚCI I : a) posiada zezwolenie na transport odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie: 20 01 01 Makulatura, 20 01 02 Szkło, 20 01 39 Tworzywa sztuczne, 20 01 40 Metale, 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 Gleba i ziemia, 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06, 17 01 02 Gruz ceglany, 17 01 02 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 16 03 06 Organiczne odpady, 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 Opakowania z metali, 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 Opakowania ze szkła. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia. b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. DLA CZĘŚCI II: a) posiada zezwolenie na transport odpadów, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie: 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 02 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten lub ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia. b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: DLA CZĘŚCI I: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonywania minimum jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonywanej w sposób ciągły (nieprzerwanie) przez okres co najmniej 6 miesięcy, której wartość wyniosła minimum 100.000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: b1) 2 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony, przystosowanymi do transportu odpadów, oraz - 2 samochodami ciężarowymi do transportu kontenerów na odpady - hakowcem, umożliwiającym transport kontenerów o pojemności min. 5 m3, oraz - 4 kontenerami na odpady, każdy o pojemności min. 5 m3. Uwaga: Norma emisji spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż Euro 5. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. b2) 6 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w tym 3 osobami: uprawnionymi do kierowania pojazdami do odbioru odpadów komunalnych tj. posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. DLA CZĘŚCI II: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub jest w trakcie wykonywania minimum jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego świadczoną w sposób ciągły (nieprzerwanie) przez okres co najmniej 6 miesięcy, której wartość wyniosła minimum 50.000,00 zł brutto, W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: b1) 2 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej min. 3,5 tony, przystosowanymi do transportu odpadów. Uwaga: Norma emisji spalin pojazdów wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów musi być zgodna z obowiązującymi przepisami – nie niższa niż Euro 5. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. b2) 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdem powyżej 3,5 tony, tj. posiadającymi prawo jazdy kategorii C lub C+E, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz posiadającymi minimum 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi pojazdu do odbierania odpadów komunalnych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać wykonawcy łącznie. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inny dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: - w części I: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); - w części II: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Dotyczy części I zamówienia: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu, sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, c) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. II. Dotyczy części II zamówienia: 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu, sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, c) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Częśćnr:

1

Nazwa:

Część I: likwidacja dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienie jest świadczenie usług polegających na likwidacji dzikich wysypisk wraz z oczyszczeniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511000-2, 90722200-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia na terenach o powierzchni do 3 000 m2

30,00

Emisja spalin pojazdów

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Część II: odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, dokonywanych na zgłoszenia mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. i) wzoru umowy (załącznik nr 4b do siwz)

30,00

Emisja spalin pojazdów

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Ogłoszenie nr 512846-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 540033021-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.

 

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 512846-N-2020
Data: 14/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 11:30


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, dn. 28.02.2020 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidację dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców” (BZP/5/20).

 

1. Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)zw. dalej „ustawą”, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.02.2020 r.

1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I – 395.000,00 zł

Część II – 192.000,00 zł

2) Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności:

Część I

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia - na terenach o powierzchni do 3 000 m2

Emisja spalin pojazdów(wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów)

2

SUEZ JANTRA Sp z o.o.

Ul. Księżnej Anny 11

70 – 671 Szczecin

393.652,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca zaoferował wykonanie zlecenia - do 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia

Wykonawca zaproponował wszystkie pojazdy o emisji spalin nie niższej niż norma Euro 6

 

 

 

 

 

 

Część II

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. i) wzoru umowy

Emisja spalin pojazdów (wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów)

1

Eloroc Sp. z o.o.

Ul. Cmentarna 4

66 – 500 Strzelce Krajeńskie

94.464,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca zaoferował wykonanie zlecenia - do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia żądania wykonania usługi

Wykonawca zaproponował wszystkie pojazdy o emisji spalin nie niższej niż norma Euro 6

3

TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.

Ul. Pomorska 112

70 - 812 Szczecin

29.808,00 zł

Zgodny z siwz

Zgodny z siwz

Wykonawca zaoferował wykonanie zlecenia - do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia żądania wykonania usługi

Wykonawca zaproponował co najmniej 1 pojazd o emisji spalin nie niższej niż norma Euro 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.

Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


  Ogłoszenie o wyniku postępowania:

   

   

   

  Szczecin, dn. 3.04.2020 r.

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Gmina Miasto Szczecin

  Biuro ds. Zamówień Publicznych

  70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

  pl. Armii Krajowej 1

  www.szczecin.pl

   

  Znak sprawy: BZP/5/20

   

   

  Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Likwidację dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin oraz odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Szczecin, na zgłoszenia jej mieszkańców”.

   

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

  1) w części I zamówienia:

  Nazwa (firma): SUEZ JANTRA Sp. z o.o.;

  Siedziba i adres: ul. Księżnej Anny 11, 70 – 671 Szczecin.

   

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

  2) w części II zamówienia:

  Nazwa (firma): TOM ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.;

  Siedziba i adres: ul. Pomorska 112, 70 - 812 Szczecin.

   

  Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

   

   

  2. Streszczenie oceny złożonych ofert:

   

  Część I zamówienia:

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Kryterium: cena

  60%

  Kryterium: termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia - na terenach o powierzchni do 3 000 m2

  30%

  Kryterium: emisja spalin pojazdów (wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów)

  10%

  Łączna punktacja

  2

  SUEZ JANTRA Sp. z o.o.

  Ul. Księżnej Anny 11

  70 – 671 Szczecin

  60,00 pkt

  30 pkt

  10 pkt

  100 pkt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Część II zamówienia:

   

  Nr oferty

  Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Kryterium: cena

  60 %

  Kryterium: termin realizacji usługi od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. i) wzoru umowy

  30%

  Kryterium: emisja spalin pojazdów (wykorzystywanych do realizacji usług odbioru odpadów)

  10%

  Łączna punktacja

  3

  TOM ELEKTRORECYKLING

  Sp. z o.o.

  Ul. Pomorska 112

  70 - 812 Szczecin

  60 pkt

  0 pkt

  5 pkt

  65 pkt

  1

  Eloroc Sp. z o.o.

  Ul. Cmentarna 4

  (adres z KRS:
  ul. Wyzwolenia 4)

  66 – 500 Strzelce Krajeńskie

  Oferta odrzucona

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/02/14
  udostępnił: Biuro ds. zamówień publicznych, wytworzono: 2020/02/14, odpowiedzialny/a: Iwona Miller - Rutkowska, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2020/04/03 13:14:33
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Joanna Zaborska 2020/04/03 13:14:33 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/04/03 12:36:28 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/04/03 12:12:50 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/02/28 14:19:27 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/02/24 13:41:35 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/02/14 14:37:52 modyfikacja wartości
  Joanna Zaborska 2020/02/14 13:00:48 nowa pozycja