Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów


Ogłoszenie nr 524644-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

Gmina Miasto Szczecin: Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Szczecin, krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1 , 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”
Numer referencyjny: BZP/20/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

39700000-9

33793000-5

22114300-5

38510000-3

39298800-5

38296000-6

38111100-7

42923110-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie: 1) dla części II, IV, VI, VII i IX - 30 dni od daty zawarcia umowy, 2) dla części I, III, V, VIII – 21 dni od daty zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

opis materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 6, 7 i 8 siwz)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Oświadczenie składane w celu przyznania punktów w kryteriach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 6) Kalkulacja cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a – 3i do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w podanej niżej wysokości przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. część I - 500,00 zł część II - 4 350,00 zł część III - 1 300,00 zł część IV - 1 500,00 zł część V - 1 350,00 zł część VI - 2 400,00 zł część VII - 1 500,00 zł część VIII - 800,00 zł część IX - 2 150,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli nie będzie możliwa dostawa przedmiotu umowy opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ z powodu powszechnej niedostępności lub zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy pochodzącego od innego producenta, spełniającego minimalne wymogi określone w SIWZ, w tym równoważnego pod względem jakości. 3. Na wykonawcy spoczywa dowód wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 2. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 cena zamiennego przedmiotu umowy, nie może być wyższa niż ustalona w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. . II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Materiały pomocnicze - artykuły gospodarstwa domowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzęt, akcesoria i odczynniki laboratoryjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33793000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

3

Nazwa:

Mapy, globusy, materiały edukacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22114300-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

4

Nazwa:

Sprzęt optyczny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38510000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

5

Nazwa:

Zestawy akwarystyczne, przyrządy i zestawy badawcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39298800-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

6

Nazwa:

Sprzęt, zestawy i pomoce dydaktyczne do fizyki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38296000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
30
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

7

Nazwa:

Zestawy i pomoce dydaktyczne do biologii i chemii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

8

Nazwa:

Zestawy i pomoce dydaktyczne do geografii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38111100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

Część nr:

9

Nazwa:

Tablice szkolne, zestawy i pomoce dydaktyczne do matematyki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół". Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport, rozładunek, wniesienie oraz ewentualny montaż i instalację wyposażenia w placówce Odbiorcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42923110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

20,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

10,00

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Ogłoszenie nr 540052525-N-2019 z dnia 19-03-2019 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 524644-N-2019
Data: 13/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin, Krajowy numer identyfikacyjny 59982400000000, ul. pl. Armii Krajowej  1, 70-456  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 245 102, e-mail bzp@um.szczecin.pl, faks 914 245 104.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 21
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: dniach: 60

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie: 1) dla części II, IV, VI, VII i IX - 30 dni od daty zawarcia umowy, 2) dla części I, III, V, VIII – 21 dni od daty zawarcia umowy
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy dla wszystkich części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-27, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-03, godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I do ogłoszenia
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Część I pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 21 Część II pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 30 Część III pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 21 Część IV pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 30 Część V pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 21 Część VI pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 30 Część VII pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 30 Część VIII pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 21 Część IX pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 30
W ogłoszeniu powinno być: Część I pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część II pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część III pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część IV pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część V pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część VI pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część VII pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część VIII pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60 Część IX pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania: 60

 


Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin, 03.04.2019 r.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03.04.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część nr I - 21 441,07zł  brutto

Część nr II - 359 655,71zł brutto

Część nr III - 73 438,09zł brutto

Część nr IV - 94 661,00zł brutto

Część nr V 67 363,54zł brutto

Część nr VI198 155,19zł brutto

Część nr VII - 92 458,49zł  brutto

Część nr VIII - 32 850,89zł brutto

Część nr IX135 028,20zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

 

 

Część, na  którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

I

24 202,71

TAK

0,5%

0,5%

II

349 891,05

TAK

0,5%

0,5%

III

78 038,10

TAK

0,5%

0,5%

IV

91 578,42

TAK

0,5%

0,5%

V

74 776,62

TAK

0,5%

0,5%

VI

184 865,31

TAK

0,5%

0,5%

VII

91 905,60

TAK

0,5%

0,5%

VIII

28 822,59

TAK

0,5%

0,5%

IX

139 239,69

TAK

0,5%

0,5%

 

 

Oferta nr 2

Grupa Invest Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

 

 

Część, na  którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

I

21 394,45

TAK

0,5%

0,5%

 

 

Oferta nr 3

KNS Przemysław Wielgo

Ul. Młoda 53

25-619 Kielce

 

 

Część, na  którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

I

24 754,49

TAK

0,5%

0,5%

III

83 766,25

TAK

0,5%

0,5%

 

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

 

 

Część, na  którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

I

25 216,00

TAK

0,5%

0,5%

II

369 800,00

TAK

0,5%

0,5%

III

78 570,00

TAK

0,5%

0,5%

IV

101 697,00

TAK

0,5%

0,5%

V

70 992,00

TAK

0,5%

0,5%

VI

166 990,00

TAK

0,5%

0,5%

VII

75 339,00

TAK

0,5%

0,5%

VIII

25 913,00

TAK

0,5%

0,5%

IX

103 486,00 zł

TAK

0,5%

0,5%

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 5

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

 

 

Część, na  którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi

III

70 340,00

TAK

0,5%

0,5%

IV

 94 595,35

TAK

0,5%

0,5%

VII

77 670,00

TAK

0,5%

0,5%

IX

111 210,65

TAK

0,5%

0,5%

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Szczecin, 09.05.2019

Znak sprawy: BZP/20/19                

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół””.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Część I

Oferta nr 2

Grupa Invest Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część II

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część IV

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część V

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część VI

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część VII

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część VIII

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Część IX

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny ofert

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Część I

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 52,95

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 92,95 pkt

 

Oferta nr 2

Grupa Invest Sp. z o.o.

Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Cena - 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Oferta nr 3

KNS Przemysław Wielgo

Ul. Młoda 53

25-619 Kielce

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 50,71

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 90,71 pkt

 

Część II

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Oferta odrzucona

 

Część IV

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 54,03

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 94,03 pkt

 

Oferta nr 5

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

Cena – 58,09

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 98,09 pkt

 

Część V

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 56,96

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 96,96 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Część VI

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 54,20

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 94,20 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Część VII

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 49,19

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 89,19 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Oferta nr 5

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

Cena – 58,20

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 98,20 pkt

 

Część VIII

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 53,94

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 93,94 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Część IX

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 44,59

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 84,59 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena – 60

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 100 pkt

 

Oferta nr 5

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

Cena – 55,83

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 95,83 pkt

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Szczecin, 21.05.2019

Znak sprawy: BZP/20/19                

Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół””.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w części III przedmiotowego postępowania za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

 

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Uzasadnienie wyboru – oferta uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert w części III:

Oferta nr 1

JC-CAR Jerzy Czubiński

Al. Niepodległości 829

81-810 Sopot

Cena – 54,08 pkt

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 94,08 pkt

 

Oferta nr 4

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

Cena - 53,72 pkt

Wydłużony okres gwarancji i rękojmi - 20

Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 10

Wysokość kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji bądź rękojmi - 10

Łącznie – 93,72 pkt


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/03/13
udostępnił: Biurdo ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: Barłomiej Miluch, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2019/10/24 10:32:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2019/10/24 10:32:30 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/05/21 14:12:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/05/09 12:42:55 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/04/03 14:37:12 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/03/19 12:07:47 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2019/03/13 14:17:57 nowa pozycja