Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.


Szczecin, 25.02.2019 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.3.8.2019.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn. „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”które odbyło się w dniu 25.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I –  175 000,00 zł brutto

Cześć II –135 000,00 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

1.

RESPOL POLSKA 

SP. Z O.O.

ul.  Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

 

I

 

 

206 849,08 zł

Zgodnie z siwz

II

135 324,28 zł

Zgodnie z siwz

2.

 

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe

Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

 

I

190 001,02 zł

Zgodnie z siwz

II

122 959,38 zł

Zgodnie z siwz

3.

 

Arkadiusz Tokarewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU TORIS – PAPIER

ul. Przemysłowa 8 b

75-216 Koszalin

 

I

203 539,63 zł

Zgodnie z siwz

II

130 703,51 zł

Zgodnie z siwz

4.

EUROOFFICE SP. Z O.O.

ul. Kosynierów 10/U2

70-786 Szczecin

 

 

I

 

 

217 342,36 zł

Zgodnie z siwz

II

176 202,03 zł

Zgodnie z siwz

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Szczecin, dnia 12.03.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Część I

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Część II

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Punkty w kryterium „Cena”

1.

RESPOL POLSKA 

SP. Z O.O.

ul.  Szczawiowa 71

70-010 Szczecin

 

I

 

91,85

II

90,86

2.

 

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe

Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

 

I

100 pkt

II

100 pkt

3.

 

Arkadiusz Tokarewicz

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

PPHU TORIS – PAPIER

ul. Przemysłowa 8 b

75-216 Koszalin

 

I

93,35

II

94,08

4.

EUROOFFICE SP. Z O.O.

ul. Kosynierów 10/U2

70-786 Szczecin

 

 

I

 

87,42

II

69,78

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.3.2019.MK

Szczecin, dnia 19.03.2019 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie zapytania o cenę na: „Dostawę kartonu, papieru oraz galanterii biurowej na 2019 r.”

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w części II przedmiotowego postępowania za najkorzystniejszą ofertę uznał:

 

Ofertę nr 2

"RAKPOL" Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Władysław Rak sp. j.

ul. Sikorskiego 31

70-313 Szczecin

Uzasadnienie wyboru - oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena.

 

Zamawiający podtrzymuje w mocy czynności dokonane dotychczas w części II postępowania, w szczególności dokonaną ocenę pozostałych ofert.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/25
udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/02/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/03/19 12:22:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/03/19 12:22:45 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/03/12 10:49:39 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2019/02/25 13:56:27 nowa pozycja