Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Zarządzanie techniczne obiektem w zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie

Teatr Lalek "Pleciuga" pl. Teatralny 1, 71-405 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w sierpniu 2016 roku przeprowadził kontrolę w Teatrze Lalek "Pleciuga"pl. Teatralny 1,71-405 Szczecin, w zakresie: „Zarządzanie techniczne obiektem w zakresie jego utrzymania i zachowania w niepogorszonym stanie”. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  19.09.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz jednostkowe uchybienia dotyczące braku kontroli instalacji elektrycznej w maszynowni obiektu budowlanego „Fontanny” oraz kontroli instalacji kominowej w budynku głównym Teatru.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień, a dotyczyło to:

  • przeprowadzania pozostałych kontroli obiektów budowlanych oraz realizacji zaleceń wynikających z kontroli,
  • utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym i higienicznym,
  • prawidłowej eksploatacji oraz kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych,
  • prawidłowej eksploatacji oraz kontroli urządzeń objętych dozorem technicznym.

II. Oceny cząstkowe

1. Kontrole  obiektów budowlanych oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych

Teatr jest właścicielem następujących budynków i obiektów budowlanych: budynek główny wraz z budynkiem garażowym, podziemny zbiornik przeciwpożarowy, fontanna multimedialna oraz zarządcą tymczasowego budynku magazynowego. Dla budynków i obiektów budowlanych prowadzono 4 książki obiektów budowlanych (zw. dalej Książkami). Za prowadzenie Książek, zlecanie kontroli obiektów budowlanych oraz nadzór nad realizacją zaleceń wynikających z kontroli odpowiedzialną była osoba zatrudniona na stanowisku kierownika działu administracyjno – gospodarczego.

Z powodu błędnej interpretacji przepisów ze strony ww. kontrole instalacji kominowej w budynku głównym Teatru, którego powierzchnia zabudowy wynosiła 2 027,10 m2, przeprowadzano tylko raz w roku, a wg przepisu art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zw. dalej u.p.b.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2(…) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Stwierdzono jednocześnie, że ze wskazanego powyżej powodu nie przeprowadzano kontroli instalacji elektrycznej, w którą wyposażona była maszynownia fontanny multimedialnej, co naruszyło postanowienia  art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wg którego obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na (…) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wykazano ponadto uchybienia dotyczące sposobu prowadzenia Książek polegające na tym, że we wszystkich Książkach brak było wpisów dotyczących: danych technicznych oraz planów sytuacyjnych obiektów. Brak było ponadto wpisów protokołów z kontroli instalacji elektrycznej i kominowej w budynku głównym Teatru oraz budynku magazynowym, jak również wpisów protokołów kontroli instalacji wentylacyjnej w maszynowni fontanny.

Brak powyższych wpisów naruszył postanowienia § 5 pkt 2-4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, wg których wpisy do książki obejmują: dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki; plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 u.p.b. oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.Przeprowadzane na podstawie art. 62 u.p.b. kontrole obiektów budowlanych Teatru nie wykazały nieprawidłowości związanych z ich użytkowaniem. W dniu kontroli wszystkie obiekty były dopuszczone do dalszej eksploatacji. Wykonano wszystkie zalecenia wynikające z ww. kontroli, w tym:

  1. budynek Teatru oraz jego otoczenie: objęto stałą obserwacją płytę żelbetową stropodachu (przez inspektora nadzoru budowlanego); usunięto ubytki w obudowach blaszanych na instalacjach zasilających segmenty wentylacji na dachu; na bieżąco naprawiano pokrycie dachowe oraz powierzchowne pęknięcia na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku; na bieżąco regulowano i uszczelniano stolarkę drzwiową i okienną; wykonano wentylację w pomieszczeniu garażowym; na bieżąco naprawiano uszkodzenia w posadzkach wewnętrznych (częściowo wymieniono posadzki) oraz w nawierzchniach zewnętrznych wokół budynku; niwelowano ponadto nierówności w nawierzchniach zewnętrznych;  naprawiono bramę wjazdową; wymieniono nawierzchnię schodów zewnętrznych prowadzących do części ogrodowej (na antypoślizgową),
  2. budynek magazynu dekoracji zaopatrzono w gaśnice.

Ustalono ponadto, że obiekty budowlane i ich otoczenie podlegały codziennym wewnętrznym kontrolom. W razie stwierdzenia niezgodności Dyrektor Teatru usuwał je niezwłocznie we własnym zakresie, bądź zlecał ich usunięcie podmiotom zewnętrznym. 

      2. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe

Teatr wyposażony był w urządzenia przeciwpożarowe służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru, w tym: instalacje i urządzenia hydrantowe, gaśnice, system sygnalizacji pożarowej (SAP), instalację systemu oddymiania grawitacyjnego, instalację sterowania klapami ppoż w kanałach wentylacyjnych, instalację sterowania drzwiami ppoż., instalację oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznikami prądu oraz przenośnymi i przewoźnymi gaśnicami.

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe poddawane były niezbędnym, okresowym kontrolom i przeglądom. W roku 2016 dokonano: przeglądu instalacji sygnalizacji pożaru; przeglądu instalacji ograniczania oraz odprowadzania dymu i ciepła; przeglądu i pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych; przeglądu systemu oświetlenia ewakuacyjnego.

W razie stwierdzenia uchybień niezwłocznie wykonywano zalecenia wynikające z kontroli  i przeglądów. W sierpniu bieżącego roku dokonano naprawy 46 gaśnic.

W pozostałym zakresie okresowe przeglądy nie wykazały nieprawidłowości.

3. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

W Teatrze eksploatowane były następujące urządzenia objęte dozorem technicznym: dźwig osobowy o udźwigu 400 kg, dla którego ustalona została forma dozoru pełnego oraz zespół urządzeń scenicznych (zespół wciągarek), w skład których wchodziły: sztankiety sceniczne z napędem elektrycznym o udźwigu 250 kg; sztankiety oświetleniowe z napędem elektrycznym o udźwigu 250 kg; sztankiet kurtynowy z napędem elektrycznym o udźwigu 250 kg; most portalowy napędem elektrycznymo udźwigu 400 kg; mosty oświetleniowe sceny o udźwigu 400 kg oraz mosty oświetleniowe widowni o udźwigu 250 kg.

Dla zespołu urządzeń scenicznych ustalona została forma dozoru ograniczonego.

Dla urządzeń objętych dozorem technicznym założone zostały księgi rewizji. Urządzenia objęte dozorem posiadały aktualne badania.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi Teatru:

  1. Przeprowadzanie kontroli instalacji kominowej w budynku Teatru dwa razy w roku.
  2. Przeprowadzanie kontroli instalacji elektrycznej w maszynowni fontanny multimedialnej.
  3. Uzupełnienie brakujących wpisów w książkach obiektów budowlanych oraz prowadzenie książek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2016/11/04, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2016/11/04 13:28:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2016/11/04 13:28:08 nowa pozycja