Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2016 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Zespół Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

 

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w listopadzie 2016 roku przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Nr 7, ul. Rymarska 22 a, 70-702 Szczecin (zw. dalej ZS7), w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  30.12.2016 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

 • braku części ogrodzenia terenu szkoły,
 • stanu technicznego schodów zewnętrznych, prowadzących od przystanku autobusowego do budynku szkoły,
 • stanu technicznego schodów prowadzących do pomieszczeń warsztatowych,
 • braku oceny maszyn nabytych przed 2003 r.,
 • tarasowaniem ciągów komunikacyjnych przez maszyny wycofane z eksploatacji,
 • braku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i zasad postępowania przy wykonywaniu tego typu prac,
 • braku wykazu prac szczególnie uciążliwych, bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykonywanych w ZS7,
 • przechowywania czynników chemicznych w nieoznakowanych opakowaniach,
 • niezgodnego z przepisem ogólnym wewnętrznego dokumentu dotyczącego zasad zwrotu kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym,
 • nie wyposażenia pracowników w środki chroniące przed upadkiem z wysokości,
 • nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,
 • nieuzgadniania z przedstawicielami pracowników zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwia roboczego,
 • braku niezwłoczności dotyczącej wszczęcia postępowania powypadkowego,
 • powołania niewłaściwego składu zespołu powypadkowego,
 • niestaranności w zapisach Protokołu powypadkowego,
 • niewywiązywania się specjalisty ds. bhp z obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie tej służby.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

 • badań profilaktycznych,
 • szkoleń w dziedzinie bhp.

II. Oceny cząstkowe

1. Kontrole zewnętrznych organów kontroli nad warunkami pracy

Kontrole w powyższym obszarze prowadziły: Państwowa Inspekcji Pracy (zw. dalej PIP),  Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (zw. dalej PINB) oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (zw. dalej PIS).

Nie został wykonany obowiązek wynikający z nakazu PIP w zakresie uzupełnienia braków w ogrodzeniu szkoły.

PIP nakazała Dyrektorowi ZS7 wykonanie 9 obowiązków. Wszystkie obowiązki, poza ww. zostały wykonane o czym na bieżąco informowano organ. Do dnia kontroli, z powodu braku środków finansowych, nie wykonano natomiast obowiązku dotyczącego uzupełnia ogrodzenia szkoły. Wykonanie obowiązku było kilkukrotnie prolongowane przez PIP, ostatnie do dnia 30.11.2017 r. Dyrektor ZS7 na bieżąco informowała organ nadrzędny o konieczności wykonania obowiązku wynikającego z nakazu zwracając się o wyasygnowanie środków finansowych na ten cel.

Kontrola WKiAW potwierdziła wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z nakazu PIP.

Decyzją PINB z czerwca 2014 r. oraz marca 2015 r. nakazano Gminie Miasto Szczecin usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku poprzez wykonanie robót budowlanych zgodnie z rozwiązaniami zawartymi we wnioskach ekspertyzy stanu technicznego. Zalecenia wskazanej ekspertyza dotyczyły w głównej mierze wzmocnienia elementów konstrukcyjnych w poszczególnych segmentach budynku (dokonanie naprawy pęknięć ścian: wypełnienie szczelin dylatacyjnych pianką poliuretanową; uniemożliwiając penetrację wód opadowych w głąb ścian, wzmocnienie zarysowań ukośnych ścian, wzmocnienie stropu nad piwnicą oraz wymianu przy kominie z kotłowni; dokonanie wzmocnienia słupów klatek schodowych; zamontowanie reperów wgłębnych, które będą umożliwiały kontrolę ruchu mas ziemnych. Wskazane w ekspertyzie roboty zostały wykonane i odebrane w listopadzie 2015 r.

Kontrole PIS nie wykazały nieprawidłowości.

2. Obiekty budowlane

ZS7 zarządzałoobiektem budowlanym, składającym się z 4 segmentów. Łączna powierzchnia zabudowy wynosiła 1 246 m2; całkowita powierzchnia działki, na której znajdował się obiekt budowlany wynosiła 25 805 m2.

Zarządca obiektu w wymaganych terminach przeprowadzał okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego instalacji i przewodów.

W wyniku przeprowadzonej, w październiku 2016 r. okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania zalecono wykonanie brakującego ogrodzenia szkoły oraz kapitalnego remontu zewnętrznych schodów (od strony ul. Rymarskiej). Jednocześnie, do czasu wykonania remontu, zalecono wyłączenie schodów z użytkowania.

Przeprowadzone przez kontrolera WKiAW oględziny obiektu wykazały ponadto, że prowadzące z parteru do piwnicy (pomieszczenia warsztatowe) betonowe schody, ze względu na ich budowę (schody wachlarzowe) i wymiary poszczególnych stopni nie spełniały wymaganych norm. Dodatkowo bieg stopni ograniczały wiszące na ścianie przychodowej drabiny.

O konieczności uzupełnienia ogrodzenia oraz naprawy zewnętrznych schodów Dyrektor ZS7 informował na bieżącoWydział Oświaty UM Szczecin.  Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynikało, że w roku 2017 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej powyższe prace, a realizację prac  w latach 2017-2019. W pierwszym etapie prac zaplanowano kapitalny remont schodów prowadzących do szkoły od ul. Rymarskiej.

Kontrola wykazała natomiast, że zarządca na bieżąco, we własnym zakresie, wykonywał zalecenia z kontroli budowlanych nie wymagające znacznych nakładów finansowych. W zakresie zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej w październiku 2016 r. wykonano następujące prace: założono nowe daszki na kominach wentylacyjnych, maszt antenowy ze względów bezpieczeństwa został położony (na wiosnę planowane jest bezpieczne jego posadowienie), siedzenia ławek na bieżąco naprawiano; oczyszczono i pomalowano drzwi stalowe; naprawiono podest z lastryka.

Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego, w której zawarte były wszystkie wymagane informacje oraz na bieżąco wpisywane protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego, wykonanych ekspertyz, przeprowadzanych remontów.

Do zakończenia kontroli: usunięto drabiny ze schodów prowadzących do pomieszczeń warsztatowych a spoczniki schodów od strony zwężenia pomalowano barwami ostrzegawczymi (na przemian żółto czarnymi pasami).

3.Czynniki niebezpieczne i szkodliwe

Na wyposażeniu ZS7 znajdowały się maszyny wykorzystywane podczas prac w kuchni, maszyny służące do utrzymywania czystości i  terenów zewnętrznych obiektu, maszyny do utrzymania czystości i prac konserwacyjnych wewnątrz obiektu oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości (drabiny i rusztowanie). Część maszyn została nabyta przed 2003 r.

ZS7 odpowiadało również za eksploatację, konserwację i kontrole 3 urządzeń objętych dozorem technicznym, dla których ustalona została  forma dozoru ograniczonego.

Niebezpieczne, bądź stwarzające zagrożenie mieszaniny chemiczne stosowane były przez pracowników do utrzymania czystości na terenie obiektu; do prac konserwacyjnych oraz do utrzymania czystości i dezynfekcji w pomieszczeniach kuchennych i pomieszczeniach higienicznosanitarnych.

Prace w kontakcie z ww. mieszaninami wykonywały osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych.

Stwierdzono ponadto, że na zapleczu pracowni chemicznej przechowywane były odczynniki chemiczne wykorzystywane na lekcjach chemii.

Kontrola ustaliła, że maszyny nabyte przed 2003 r. (zmywarka do naczyń zamrażarka, obieraczka do ziemniaków, odkurzacz) nie zostały ocenione pod kątem minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, a wg § 34 rozporządzenia  maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn, określonych w rozdziale 3 rozporządzenia.

Stwierdzono ponadto, że część maszyn wycofanych przed laty z eksploatacji znajdowała się nadal w pomieszczeniach warsztatowych  ograniczając szerokość ciągów komunikacyjnych, co mogło potencjalnie grozić zdarzeniem wypadkowym.

Ustalono jednocześnie, że osoba zatrudniona na stanowisku robotnika do prac ciężkich została dopuszczona do prac na wysokości powyżej 3 m natomiast nie zostały przez pracodawcę opracowane szczegółowe zasady wykonywania tego typu prac, co naruszyło § 81, ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp), wg którego pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; odpowiednie środki zabezpieczające; instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Nie ustalono również wykazu prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet zatrudnionych w ZS7, a wg  art. 1041§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zw. dalej K.p.) Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności wykazy prac wzbronionych (…) kobietom. Sporządzony w jednostce wykaz był w całości przepisaną treścią załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet i zawierał szereg prac nie występujących w jednostce, na co zwróciła również uwagę PIP w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2013 r. Po kontroli PIP wykazu nie zaktualizowano.

Kontrola ustaliła ponadto, że część czynników chemicznych znajdujących się w pomieszczeniach warsztatowych przechowywana była w słoikach po produktach spożywczych bez jakichkolwiek oznaczeń, co było niezgodne z art. 221 § 1 K.p., wg którego  niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację oraz § 93, ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg któregomateriały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

Do zakończenia kontroli maszyny nabyte przed 2003 r. zostały ocenione pod kątem spełniania minimalnych wymagań i dopuszczone do dalszej eksploatacji. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu posiadały aktualne decyzje Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ważne do października 2017 r. Czynniki chemiczne nieustalonego pochodzenia wycofano z użytkowania. Nie stwierdzono uchybień w zakresie przechowywania i stosowania pozostałych czynników chemicznych. Znajdowały się one w oryginalnych opakowaniach, odpowiednio oznakowanych. Pracodawca posiadał aktualny spis i karty charakterystyki, z którymi zostali zapoznani merytoryczni pracownicy.

Znajdujące się na zapleczu pracowni chemicznej odczynniki chemiczne były również prawidłowo oznakowane i przechowywane. Zakwestionowano natomiast  potrzebę ich magazynowania ponieważ na lekcjach chemii nie prowadzono już doświadczeń z użyciem ww. czynników (w sierpniu 2016 r. zlikwidowano digestorium).

4. Praca przy monitorach ekranowych

Prace przy monitorach ekranowych w ZS7 wykonywały osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno – biurowych.

Opracowany aneks do zakładowego Regulaminu pracy był niespójny z § 8 ust. 1 rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ponieważ zwrot kosztów następował wyłącznie na podstawie rachunku za wykonanie okularów korygujących i wniosku o refundację.  Dokument nie warunkował zwrotu kosztów wynikami badań okulistycznych przeprowadzonych wyłącznie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (…), które to badania wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Niedookreślenie szczegółowe warunków otrzymania zwrotu kosztów zakupu okularów oraz niewystarczającej znajomości ww. przepisu ze strony pracodawcy spowodowało, że Dyrektor ZS7 otrzymał taki zwrot w roku 2014 wyłącznie na podstawie sporządzonego przez siebie wniosku i zaświadczenia nie wydanego w ramach badań profilaktycznych. Zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych, przeprowadzonych sierpniu 2013 r. nie wskazywało na potrzebę pracy przy monitorze ekranowym w okularach korekcyjnych.

5. Wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze stanowiły jeden z wielu załączników do zakładowego Regulaminu pracy, którego pierwotna treść została podpisana w dniu 02.09.2004 r.

W dniu kontroli wszystkim uprawnionym pracownikom wypłacano ekwiwalent pieniężny w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, jak również ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Wysokość ekwiwalentów nie była uzależniona od wymiaru etatu na jaki dany pracownik był zatrudniony. Wyplata ekwiwalentu następowała w rozliczeniu rocznym.

Dokumentacja dotycząca zasad wyposażania pracowników w ww. przedmioty była niespójna i nieczytelna. Od 2004 r. do jednolitego tekstu Regulaminu pracy wprowadzono kilkanaście nowych zarządzeń, załączników. Powstałe dokumenty nie zawierały ciągłości chronologicznej dokumentu pierwotnego, były niezrozumiałe i nieczytelne o czym świadczą np. zapisy o treści: „wprowadzające zmiany do Załącznika nr 2 do Regulaminu pracy i zmiany do Zarządzenia Nr 06/2013 (...)".

Ustalono jednocześnie, że pracodawca bez konsultacji z przedstawicielami pracowników podjął decyzję o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego nie różnicując przy tym wysokości ekwiwalentu w zależności od wysokości etatu na jaki dany pracownik był zatrudniony, co było sprzeczne z art. 23711a§ 1 pkt 4 K.p., wg którego pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Stwierdzono ponadto, iż pracownicy wykonujący prace na wysokości powyżej 3 m, zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, nie zostali wyposażeni w środki chroniące przed upadkiem z wysokości co pozostawało w sprzeczności z art. 2376§ 1 K. p., wgktórego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Jednocześnie wykazano, że nie były prowadzone indywidualne karty ewidencji wyposażenia, a według przepisu § 8 pkt 3  rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Przyczynami powyższych uchybień była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony pracodawcy oraz nieefektywne wykonywanie zadań przez specjalistę ds. bhp w zakresie doradztwa dotyczącego  powyższej tematyki.

6. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w jednostce doszło do 2 wypadków przy pracy. Nie zarejestrowano chorób zawodowych, bądź podejrzeń o tego typu choroby. Wypadkom uległy osoby zatrudnione na stanowiskach nauczycieli.

W zakresie postępowania powypadkowego gdzie poszkodowaną została osoba  zatrudniona ówcześnie na stanowisku nauczyciela, stwierdzono brak niezwłoczności we wszczęciu postępowania. Pracodawca powołał zespół powypadkowy po 11 dniach od zdarzenia, co uniemożliwiło wykonanie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych. Powołanie zespołu powypadkowego po tylu dniach od zdarzenia mogło mieć również wpływ na obiektywną ocenę okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy.

Stwierdzono ponadto, że błędnie przez pracodawcę powołany został skład zespołu powypadkowego, do którego wchodził przedstawiciel pracowników pomimo, że w tym czasie obecny działał społeczny inspektor pracy. Powyższe naruszyło przepis § 4 ww. rozporządzenia, wg którego okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

Wykazano także niespójność w dokumentacji drugiego postępowania powypadkowego dotyczącego wypadku, w którym poszkodowaną została również osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela. Pracodawca prawidłowo powołał skład zespołu powypadkowego w osobie społecznego inspektora pracy i specjalisty ds. bhp, natomiast w protokole ustalania okoliczności i przyczyn wypadku na pierwszej stronie (skład zespołu powypadkowego) pojawiło się nazwisko przedstawiciela pracowników, a protokół został podpisany przez społecznego inspektora pracy, co świadczyło o braku staranności w prowadzeniu postępowania przez zespół powypadkowy oraz braku nadzoru nad prowadzeniem postępowania ze strony pracodawcy, który zatwierdzał protokół.

Przyczynami powyższych nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ze strony pracodawcy oraz brak doradztwa ze strony specjalisty ds. bhp, wykonującego zadania tej służby w ZS7.

7. Ocena ryzyka zawodowego

Ostatnia aktualizacja ceny ryzyka zawodowego w ZS7 przeprowadzona została w grudniu 2013 r., po nakazie PIP. Stwierdzono uchybienie polegające na tym, że ocena nie została zaktualizowana po zaistniałych wypadkach przy pracy, szczególnie w zakresie zagrożenia jakim był uszkodzony podest przy sali gimnastycznej, który został naprawiony dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowości przez kontrolera WKiAW.

W dniu kontroli wszyscy pracownicy byli zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku pracy oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami. Dokument potwierdzenia zapoznania się oceną ryzyka zawodowego znajdował się w aktach osobowych pracowników.

8. Służba bhp

W okresie objętym kontrolą zadania służby bhp w ZS7 na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy ZS7 a ZCEMiP wykonywała osoba posiadająca uprawnienia  specjalisty ds. bhp.

Kontrola wykazała, że wskazane w wystąpieniu uchybienia i nieprawidłowości wynikały w dużej mierze z niewłaściwego wykonywania zadań przez służbę bhp.

Specjalista ds. bhp nie wykonywał szeregu zadań wynikających z § 2 ust. 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: nie przeprowadzał kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z czym nie stwierdzał zagrożeń zawodowych i nie informował o niczym pracodawcy. Roczne analizy stanu bhp sporządzane były wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez pracowników ZS7, a nie własnych obserwacji i ustaleń. Wymieniony nie brał udziału w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, w tym Regulaminu pracy, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzone w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybienia  dotyczące przechowywania oznakowania i przechowywania czynników chemicznych w warsztaciekonserwatora, braku środków ochrony do wykonywania prac na wysokości świadczyły o braku doradztwa w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony.

Stwierdzono ponadto, że wymieniony nie sprawdził sposobu wykonania zaleceń zespołu powypadkowego, a do zadań służby bhp na podstawie  § 2 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia należy udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (…) a także kontrola realizacji tych wniosków.

Specjalista nie współdziałał również ze społeczną inspekcją pracy o czym świadczyło, między innymi to, że społeczny inspektor pracy brał udział w wewnętrznych kontrolach stanu bhp a specjalista ds. bhp nie przeprowadzał takich kontroli i nie uczestniczył ze społecznym inspektorem w tego typu kontrolach.

Jedną z przyczyn wskazanych powyżej nieprawidłowości była duża ilość miejskich jednostek oświatowych, w których ww. wykonywał zadania służby bhp oraz ilość pracowników (ponad 1000) przypadających na pełen etat wymienionego, a wg § 1 ust. 4 rozporządzenia w sprawie służby bhp pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

9. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy ZS7, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Przedmiotem kontroli były okresowe badania pracowników świadczących pracę w dniu kontroli oraz wstępne badania osób zatrudnionych po 01.01.2014 r.

Kontrolą objęto 32 pracowników (stan osobowy jednostki w dniu kontroli).

Wszyscy pracownicy objęci kontrolą posiadali aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami. Skierowania na badania profilaktyczne zawierały wszystkie wymagane elementy, w tym  rodzaj i sposób wykonywania pracy oraz występujące na danym stanowisku czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

10. Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP ZCEMiP, instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników przeprowadzał pracodawca. Szkolenia okresowe pracowników przeprowadzane były przez podmioty zewnętrzne.

Kontrolą objęto 32 pracowników (stan osobowy jednostki w dniu kontroli).

Kontrola wykazała, że pracodawca zapewnił pracownikom odbycie, odpowiedniego, do rodzaju wykonywanej pracy szkolenie. Szkolenia odbywały się w wymaganych, dla danego stanowiska czasookresach. Wszyscy pracownicy w dniu kontroli posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp.Aktualne szkolenie posiadał również pracodawca.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZS7:

 1. Monitowanie w Biurze Inwestycji i Remontów Oświatowych sprawy dotyczącej wykonania nakazu PIP w zakresie naprawy ogrodzenia oraz zalecenia z kontroli budowlanej dotyczącej naprawy schodów od ul. Rymarskiej.
 2. Zlikwidowanie maszyn wycofanych z eksploatacji.
 3. Ustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników oraz opracowanie szczegółowych zasad wykonywania tego typu prac.
 4. Uporządkowanie zapisów Regulaminu pracy, szczególnie w zakresie zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 5. Skonsultowanie z przedstawicielami pracowników zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w takiej samej wysokości bez względu na wymiar etatu danego pracownika.
 6. Założenie indywidualnych kart ewidencji wyposażenia i wypłaty ekwiwalentu.
 7. Wyposażenie pracowników uprawnionych do wykonywania prac na wysokości w adekwatne do wykonywanych prac środki ochrony indywidualnej.
 8. Opracowanie wykazu prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykonywanych w ZS7 i włączenie wykazu do zakładowego Regulaminu pracy.
 9. Przechowywanie niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin w oryginalnych opakowaniach, prawidłowo oznakowanych.
 10. Wypłacanie ekwiwalentu za okulary do pracy przy monitorze ekranowym zgodnie z rozporządzeniem.
 11. Opracowanie wewnętrznego zarządzenia w sprawie wypłaty ww. ekwiwalentu zgodnego z rozporządzeniem.
 12. Wszczynanie postępowań powypadkowych bez zbędnej zwłoki.
 13. Powoływanie zespołu powypadkowego w składzie wynikającym z rozporządzenia.
 14. Sprawdzanie zapisów w protokołach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przed ich podpisaniem.
 15. Bezwzględne egzekwowanie obowiązków należących do specjalisty ds. bhp, wykonującego zadania tej służby w ZS7. W przypadku ich nie wykonania bezzwłoczne informowanie Dyrektora ZCEMiP, któremu podlega specjalista.

 

 

 

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2017/02/10, odpowiedzialny/a: Andrzej Lejk, wprowadził/a: Andrzej Lejk, dnia: 2017/02/10 09:14:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Lejk 2017/02/10 09:14:06 nowa pozycja