Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 474/19 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/11/12

Data wejścia w życie: 2019/11/12


                                                           ZARZĄDZENIE NR 474/19
                                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                           z dnia 12 listopada 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 59 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r. ) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 259/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust.1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przygotowywanie, opiniowanie projektów porozumień i umów zawieranych przez Miasto w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;”,
b) uchyla sie pkt 9,
c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) występowanie do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego aktów prawnych Rady, porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych, zarządzeń Prezydenta a także innych aktów prawnych oraz obwieszczeń i ogłoszeń zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Urzędu; ”
2) w § 21 w ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) zbywanie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.”
3) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:
1. W zakresie koordynowania spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta:
1) współpraca w zakresie opracowywania projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych oraz koordynowanie działań dotyczących ustalenia potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta;
2) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z drogi :
a) podejmowanie czynności mających na celu ustalenie właściciela pojazdu oraz powiadamianie właścicieli pojazdów o usunięciu pojazdu i skutkach jego nieodebrania,
b) prowadzenie postępowań w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy,
c) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o kosztach usuwania, przechowywania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu,
d) wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu usuniętego z drogi,
e) likwidacja pojazdów nie nadających się do sprzedaży,
f) przygotowywanie dokumentacji w celu prowadzenia przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu sprzedaży pojazdu usuniętego z drogi,
g) przygotowywanie dokumentacji w celu prowadzenia przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób, które w wyznaczonym terminie nie dokonały zapłaty należności wynikających z decyzji o zapłacie kosztów,
h) wyłanianie jednostki prowadzącej wyznaczoną przez Wojewodę stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów oraz przygotowywanie projektu umowy na świadczenie usług przez te jednostki,
i) wyłanianie biegłego skarbowego do wyceny pojazdów oraz przygotowywanie projektu umowy na świadczenie usługi przez biegłego;
3) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, związanych z organizacją usuwania statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w szczególności:
a) pozostawianie statku lub innego obiektu pływającego na wyznaczonym przez Prezydenta parkingu strzeżonym,
b) przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta ustalającej wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego,
c) wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem statku lub innego obiektu pływającego,
d) wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku statku lub innego obiektu pływającego;
4) współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w Mieście oraz prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem nieruchomości związanych z gospodarką komunalną;
5) współpraca z podmiotami w zakresie dzierżaw nieruchomości Miasta, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin;
6) współdziałanie w akcjach związanych z funkcjonowaniem Miasta w warunkach zimowych i łagodzeniu skutków zimy oraz udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz wszelkich innych zagrożeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Miasta;
7) współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, jednostkami pogotowia technicznego (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakład Gazowniczy, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Pogotowie Dźwigowe), jednostkami organizacyjnymi Urzędu, Strażą Miejską, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze wszystkimi innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Mieście;
8) podejmowanie oraz monitorowanie we współpracy ze służbami komunalnymi Miasta działań w celu utrzymania należytego stanu porządku i czystości w Mieście oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin;
9) prowadzenie i rozwój systemu integrującego funkcjonowanie służb komunalnych Alert Szczecin, w szczególności w obszarach infrastruktury, czystość i porządku, bezpieczeństwa, usług publicznych:
10) przedkładanie Prezydentowi raportów i propozycji zmian w systemie działania służb komunalnych Miasta;
11) opiniowanie lokalizacji zdrojów ulicznych na miejskiej sieci wodociągowej;
12) koordynowanie prac nad wnioskiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego określającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
13) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk w Mieście, w tym :
a) opracowywanie projektów regulaminów targowisk,
b) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania targowisk,
c) prowadzenie spraw związanych z opłatą targową,
d) kontrola sposobu realizacji postanowień wynikających z umów inkasa.
2. W zakresie nadzoru nad systemem integrującym funkcjonowanie służb komunalnych w Mieście w zakresie:
1) utrzymania i ochrony dróg:
a) nadzór nad działalnością Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
b) planowanie rozwiązań systemowych w zakresie utrzymania i rozwoju drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu i komunikacji miejskiej,
c) koordynacja i tworzenie bieżących oraz wieloletnich planów inwestycyjnych pod kątem utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu oraz lokalnego transportu zbiorowego,
d) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem nieruchomości związanych z infrastrukturą transportową,
e) współpraca w realizacji zadań z zakresu Strefy Płatnego Parkowania;
2) gospodarki wodno-ściekowej:
a) nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci wodociągowej, zdrojów ulicznych na tej sieci, awaryjnych studni publicznych, przepompowni, itp.,
b) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem cieków wodnych, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji,
c) nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej,
d) nadzór w zakresie wprowadzania ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
e) nadzorowanie zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ciepłowniczej powierzonych Miastu na podstawie zawartych porozumień,
f) realizacja uprawnień z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie,
g) nadzór nad działalnością spółek wodnych,
h) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzania statutu spółek wodnych, wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej, orzekających o nieważności uchwał organów spółki, rozwiązujących zarząd spółki lub wyznaczających likwidatora,
i) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sieci przesyłowej do zbiorników wodnych,
j) nadzór nad utrzymaniem, remontami i eksploatacją nabrzeży, fontann, kąpielisk,
k) nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i funkcjonowaniem portu jachtowego, w tym obsługą jednostek korzystających z infrastruktury portowej;
3) utrzymania czystości i porządku:
a) nadzór oraz koordynacja działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych, terenach zielnych i innych obszarów stanowiących nieruchomości administrowane przez Miasto,
b) opracowywanie projektów działań dotyczących poprawy czystości Miasta;
4) utrzymania zieleni i cmentarnictwa:
a) nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych,
b) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
c) nadzór i utrzymanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej,
d) nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi,
e) prowadzenie spraw związanych z dzierżawieniem terenów cmentarnych i około cmentarnych.
3. W zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
1) planowanie i koordynowanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów;
2) podejmowanie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk;
3) monitorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) nadzorowanie, w tym kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w zakresie prawidłowości realizacji powierzonych zadań;
5) prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
6) nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nierzetelne lub nieterminowe złożenie sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
7) przyjmowanie informacji, o znajdujących się na terenie gminy przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych;
8) opracowywanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
9) współpraca z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.(ZUO) przy określeniu zasad kierowania strumienia odpadów komunalnych do zagospodarowania w instalacji prowadzonej przez ZOU;
10) inicjowanie powstawania i nadzór nad działalnością sieci punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta;
11) planowanie i nadzór nad wykonaniem budżetu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
12) współpraca w projektowaniu rozwiązań w zakresie ustalania metody naliczania i określania wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13) prowadzenie bazy danych dotyczącej gospodarowania odpadami w Mieście;
14) inicjowanie i prowadzenie w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, w tym w szczególności z Wydziałem Informatyki, działań optymalizujących rozwiązania w zakresie funkcjonującego modułu odpadowego w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Finansowo Księgowym;
15) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie objętym właściwością Prezydenta;
16) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
17) prowadzenie zadań edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki komunalnej:
a) przygotowywanie oraz przeprowadzanie kampanii edukacyjnych,
b) inicjowanie i prowadzenie w porozumieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) współpraca oraz wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe,
d) współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
4. W zakresie inżynierii i organizacji ruchu drogowego oraz spraw lokalnego i krajowego transportu zbiorowego:
1) podejmowanie działań planistycznych w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa i sprawności zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
2) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub ich zmian i prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu;
3) nadzór i prowadzenie bazy danych dotyczącej zarządzania ruchem;
4) prowadzenie spraw związanych z badaniami ruchu drogowego w wybranych punktach i rejonach sieci ulicznej : natężenia ruchu, warunków ruchu, podróży, parkowania, wypadków itp.;
5) prowadzenie spraw i wydawanie zezwoleń związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
6) opracowywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz istniejących organizacji ruchu;
7) opracowywanie koncepcji oraz wniosków w zakresie usprawniania i modernizacji układu drogowego;
8) nadzór nad prawidłowością zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej umieszczonych na drogach;
9) prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu zarządzania ruchem na drogach;
10) wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń na regularne lub regularne specjalne przewozy osób oraz wydawanie wypisów z zezwoleń;
11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, ich wtórników oraz zmian do zaświadczeń i rozkładów jazdy;
12) wydawanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu na regularne i regularne specjalne przewozy osób;
13) uzgadnianie wydawania i zmian zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób, będących we właściwości Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego;
14) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w sprawach związanych z zezwoleniami na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym;
15) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym oraz warunków w nich określonych;
16) prowadzenie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
17) weryfikacja i zatwierdzanie rozkładów jazdy w transporcie drogowym, dla którego właściwym jest organ wydający dokument uprawniający do wykonywania regularnego przewozu osób lub przewozu regularnego specjalnego.
5. W zakresie koordynowania oraz nadzoru nad działalnością rad osiedli, w tym działalnością inwestycyjną:
1) nadzór i współpraca przy realizacji zadań wynikających z działalności statutowej;
2) przyjmowanie wniosków Rad Osiedli oraz koordynacja współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu i Miasta;
3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawowania funkcji w organach Rad Osiedli;
4) pomoc przy planowaniu i realizacji dochodów i wydatków Rad Osiedli, w tym opracowywanie projektów budżetu, układów wykonawczych, harmonogramów, planów finansowych;
5) sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu i sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
6) prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z Polityką rachunkowości Urzędu i nadzór nad ich prawidłowością;
7) prowadzenie ewidencji majątku pozostającego w dyspozycji Rad Osiedli;
8) dokonywanie bieżących i okresowych analiz dla potrzeb Rady, Prezydenta i Wydziału;
9) organizacja szkoleń dla Rad Osiedli i ich organów.
6. W zakresie realizacji spraw w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej:
1) przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej;
2) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem lasów komunalnych;
3) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
4) wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny, na wniosek właściciela lasu;
5) wydawanie decyzji nakazujących, w przypadku nie wykonania przez właściciela lasu zadań związanych z powszechną ochroną, trwałością utrzymania i ciągłości użytkowania lasów lub zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub opartych o inwentaryzację stanu lasu, wykonania tych zadań;
6) wydawanie decyzji w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu, na pozyskanie drewna w lesie nie stanowiącym własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
7) opiniowanie rocznych planów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania oraz sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
8) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy;
9) wydawanie opinii dotyczących wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich;
10) wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
11) naliczanie i rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
12) zatwierdzanie i nadzorowanie uproszczonych planów urządzenia lasów;
13) wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej;
14) wydawanie decyzji na hodowanie lub przetrzymywanie hartów rasowych lub ich mieszańców.”
4) w § 23:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W zakresie ochrony przyrody i środowiska :
1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i przyrody w zakresie objętym właściwością Prezydenta;
2) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych;
3) nadawanie uprawnień społecznego opiekuna przyrody;
4) podejmowanie działań organizatorskich na rzecz ochrony przyrody, w tym powoływanie nowych obiektów i obszarów chronionych;
5) prowadzenie rejestru roślin przywożonych z zagranicy na podstawie zezwolenia właściwego ministra;
6) prowadzenie rejestru zwierząt, gatunków wymienionych w przepisach Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie ;
7) nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska;
8) określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
9) nakładanie obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk lub portów;
10) wykonywanie pomiarów emisji hałasu do środowiska z instalacji;
11) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku;
12) wydawanie decyzji ograniczających ponadnormatywny hałas ;
13) współudział z WUiAB w dokonaniu oceny klasyfikacji akustycznej terenów na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów ;
14) przygotowywanie map akustycznych;
15) przygotowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem;
16) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza;
17) przenoszenie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem instalacji;
18) orzekanie o cofnięciu lub ograniczeniu za odszkodowaniem lub bez odszkodowania oraz o wygaśnięciu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych;
19) ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
20) prowadzenie spraw związanych z emitowaniem substancji i energii do środowiska;
21) wydawanie pozwoleń zintegrowanych i analiza wydanych pozwoleń zintegrowanych;
22) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
23) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko wytwarzających pola elektromagnetyczne;
24) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń, o których mowa w przepisach ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
25) prowadzenie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
26) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko lub bez oceny;
27) odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
28) analiza dokumentu pn. „analiza porealizacyjna” pod kątem decyzji środowiskowych;
29) ustalanie o potencjalnie znaczącym oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
30) zobowiązanie podmiotu prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;
31) nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska w przypadku jego negatywnego oddziaływania na środowisko obowiązku ograniczenia oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
32) nakazywanie osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia tego oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
33) Przygotowywanie Programu Ochrony Środowiska;
34) Przygotowywanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska;
35) opiniowanie programów ochrony powietrza tworzonych przez Marszałka Województwa;
36) opiniowanie planów działań krótkoterminowych podejmowanych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach;
37) wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji nakazującej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko;
38) wstrzymywanie użytkowania instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia;
39) wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności, jeżeli ustały przyczyny jej wstrzymania;
40) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustanawiania ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
41) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjne;
42) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
43) wprowadzanie dokumentów oceny oddziaływania na środowisko i aktualizacja bazy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
44) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
45) odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie;
46) zatwierdzanie ugód w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach,
47) nakazywanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie
48) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia powszechnego korzystania z wód innych niż wody publiczne,
49) wydawanie decyzji w sprawie wyznaczenia części nieruchomości niezbędnych w celu umożliwienia powszechnego korzystania z wód na terenie Miasta;
50) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w tym: określanie opłaty, rozpatrywanie reklamacji, sporządzanie informacji o wysokości opłaty oraz wydawanie decyzji administracyjnych;
51) przyjmowanie zgłoszeń do eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, jako instalacji niewymagających pozwolenia wodno prawnego lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
52) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
53) wydawanie oraz odmawianie wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wzywanie do zaniechania naruszeń oraz cofanie zezwoleń;
54) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
55) zawiadamianie o wszczęciu postępowania w sprawach pozwolenia wodno prawnego na stronach BIP Urzędu;
56) wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami w tym na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz prowadzenie w razie konieczności spraw związanych z cofnięciem zezwolenia, wezwaniem do zaniechania naruszeń;
57) nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania, w formie decyzji administracyjnej w tym zakresie współpraca ze Strażą Miejską w zakresie ochrony ziemi przed odpadami;
58) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek zagospodarowania odpadów;
59) wprowadzanie danych o wydanych decyzjach do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w oparciu o platformę EPUAP;
60) opiniowanie w formie postanowień wniosków z zakresu gospodarowania odpadami na rzecz innych organów ochrony środowiska;
61) wydawanie postanowień w sprawie wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń, wnoszonych w formie depozytu, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej;
62) utworzenie i nadzór nad miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla pojazdów transportujących odpady, zatrzymanymi przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
63) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o odpadach w zakresie objętym właściwością Prezydenta;
64) prowadzenie rejestru upoważnień i przygotowywanie upoważnień do dokonywania kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów o odpadach w zakresie objętym właściwością Prezydenta;
65) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
66) wydawanie pozwoleń w formie decyzji administracyjnych na wytwarzanie odpadów, przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń, wygaszanie, odmowa wydania pozwolenia, cofanie pozwoleń.
67) nadzór nad realizacją programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu”,
68) wprowadzanie danych z informacji o wyrobach zawierających azbest do Wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA);
69) identyfikacja, sporządzenie i prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz przyjmowanie zgłoszeń o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi;
70) koordynacja wdrażania „Planu adaptacji do zmian klimatu”;
71) analiza zadań zgłaszanych do „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”;
72) prowadzenie zadań edukacji i informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, przyrody, w tym:
a) współpraca z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania z zakresu edukacji ekologicznej,
b) współpraca oraz wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe;
73) przekazywanie regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska informacji o dokonaniu odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
2. W zakresie ochrony i rozwoju terenów zieleni i zadrzewień
1) współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie tworzenia terenów zieleni i zadrzewień;
2) uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z terenami zieleni i zadrzewień;
3) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie uznania terenów pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym za park gminy;
4) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie, drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów;
5) prowadzenie postępowań w zakresie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia;
6) wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew;
7) współdziałanie w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz dokumentacją związaną z inwentaryzacją drzewostanu prowadzoną przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w pasach dróg stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
8) współdziałanie w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew oraz dokumentacją związaną z inwentaryzacją drzewostanu prowadzoną przez Zakład Usług Komunalnych na gruntach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Szczecin, które nie są objęte obszarem działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego;
9) koordynowanie działań związanych z rozwojem terenów zieleni oraz wyznaczanie standardów jakości dla terenów zieleni i zielonej infrastruktury.”
b) w ust. 3 :
- pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie;”
- po pkt 23 dodaje się pkt 24 – 26 w brzmieniu:
„24) zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
25) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/ warunków zabudowy;
26) opiniowanie projektów geologicznych.”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W zakresie ochrony zwierząt i śródlądowej gospodarki rybackiej :
1) zgłaszanie organowi Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
2) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt;
3) nadzór nad działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami;
4) prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących na terenie Miasta
5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu identyfikacji i rejestracji psów w Mieście;
6) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w przypadkach znęcania się nad nimi;
7) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
8) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i prowadzenie spraw związanych z jego realizacją;
9) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk zwłok zwierzęcych i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
10) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego;
11) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych;
12) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie;
13) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
14) tworzenie społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalanie regulaminów Straży.”
5) w § 38:
a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) podejmowanie, jako organ jednostki samorządu terytorialnego, działań o których mowa w art. 635 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz występowanie do sądu o zabezpieczenie spadku;
8) dokonywanie, we współpracy z Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin, czynności sprawdzających wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mających na celu ustalenie stanu faktycznego wchodzących do majątku spadkowego nieruchomości, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności
z przedstawionymi dokumentami oraz weryfikacja danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.”
b) w ust. 2 uchyla się pkt 7.
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                  Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/11/12, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/11/15 10:15:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/11/15 10:15:04 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2019/11/15 10:14:47 nowa pozycja