Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 530/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Data podpisania: 2019/12/11

Data wejścia w życie: 2020/01/01


                                 ZARZĄDZENIE NR 530/19
                         PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                  z dnia 11 grudnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,
1571 i 1815) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 374/19 z dnia
30 sierpnia 2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 36 uchyla się pkt 4;
2) w § 37:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podejmowanie działań promujących sport oraz współudział i organizacja
wydarzeń sportowych z udziałem Miasta;”,
b) uchyla się pkt 3;
3) w § 46 uchyla się pkt 6;
4) w § 47 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) realizacja spraw w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej.”;
5) w § 52 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń oraz prowadzeniem
imprez masowych.”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu
Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

                                                   Prezydent Miasta
                                                   Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/12/11, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/12/17 09:51:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/12/17 09:51:01 nowa pozycja