Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2019 r.

Zarządzenie nr 374/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2019/08/30

Data wejścia w życie: 2019/08/30


                                                                       ZARZĄDZENIE NR 374/19
                                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                       z dnia 30 sierpnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:
1) koordynowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Miasta;
2) nadzór nad systemem integrującym funkcjonowanie służb komunalnych w Mieście w zakresie:
a) utrzymania i ochrony dróg,
b) gospodarki wodno- ściekowej,
c) utrzymania czystości i porządku,
d) utrzymania zieleni i cmentarnictwa;
3) system gospodarki odpadami komunalnymi;
4) inżynieria i organizacja ruchu drogowego oraz sprawy lokalnego i krajowego transportu zbiorowego;
5) koordynowanie oraz nadzór nad działalnością rad osiedli, w tym działalnością inwestycyjną;
6) realizacja spraw w zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej. ”.
2) w § 47 pkt 2 i 4 otrzymują odpowiednio brzmienie:
„2) ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień;
4) ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;”.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom właściwych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                   Prezydent Miasta

                                                   Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2019/08/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2019/09/05 15:03:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2019/09/05 15:03:58 nowa pozycja