Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79344142

Aktualna strona: 69679

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:P/29/08

Dostosowanie systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzeganie ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacja postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Przedszkole Publiczne Nr 77, ul. Hoża 9 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin przeprowadził w dniach od 02 grudnia do 04 grudnia 2008 r. kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 77 ul. Hoża 9 (zw. dalej PP nr 77) w zakresie dostosowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej do obowiązujących przepisów prawa i standardów kontroli finansowej oraz przestrzegania ww. procedur pod kątem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na przykładzie min. 5% wydatków 2007 r. (bez analizy wykonania całości budżetu za 2007 r.) oraz realizacji postanowień Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/29/08 podpisanym w dniu 08 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2008 r.
W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 48.699,47 zł, tj. 5,7% ogółu wydatków poniesionych w 2007 r. w wysokości 858.548,80 zł, stwierdzono że:

1.        Przy dokonywaniu ww. wydatków nie zachowano niektórych procedur określonych w Zarządzeniu nr 1 z dnia 01.01.2007 r. Dyrektora PP nr 77, w tym:

·      na 13 spośród 52 objętych badaniem dowodach księgowych nie było akceptacji pod względem merytorycznym lub formalno – rachunkowym, akceptacji Dyrektora lub Głównego Księgowego, nie było dekretacji lub była błędna. Wszystkie dowody księgowe nie zawierały zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca. Było to niezgodne z art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zwanej dalej uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać między innymi stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
W pozostałym zakresie przestrzegano realizacji ww. procedur, w tym:
·      wszystkie dowody były potwierdzane i akceptowane przez osoby uprawnione, zgodnie z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych.
2.        Zatwierdzona przez Dyrektora PP nr 77 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów określonych w art. 10 ust.1 pkt 3 uor,  art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz nie uwzględniała standardów ustalonych Komunikatem Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58), w tym:
·      nie uwzględniała wykazu ksiąg rachunkowych,
·      nie uwzględniała procedur dot. pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, zwrotu środków publicznych, udzielania zamówień publicznych.
3.        Nie zrealizowano w 2007 r. zadań dotyczących:
·      przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
·      sporządzania i przekazywania do wydziału nadzorującego Urzędu Miasta informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych, w związku z wymogami ustalonymi Zarządzeniem Nr 289/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu,
·      przekazywania wyników kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej do Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta, zgodnie z wymogami określonymi w §§ 11 i 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.
Kontrola wykazała jednocześnie, że informacje o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych za 2008 r. są przekazywane, zgodnie z wymogami ustalonymi ww. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina.
 
Główna Księgowa PP nr 77 spełniała wymogi określone w art. 45 ust.2 uofp, dotyczące osób zajmujących stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP nr 77:
1.   stosowanie w praktyce zasad sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych,
2.   uzupełnienie brakującej dokumentacji,
3.   podjęcie działań w kierunku przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
4.   przekazywanie informacji o przeprowadzonych w jednostce kontrolach zewnętrznych.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin