Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77854722

Aktualna strona: 67501

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:P/19/08

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), tj. realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Zespół Szkół nr 9 ul. Księżnej Dąbrówki 10 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 18 września do 14 października 2008 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 9, zwanym dalej ZS 9, w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca   1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2006 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/19/08 podpisanym w dniu 15 października 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 listopada 2008 r.  
W wyniku kontroli działania pracodawcy oraz służby bhp w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem kontroli zostały ocenione pozytywnie. Stwierdzone w toku kontroli drobne uchybienia nie miały wpływu na zasadniczą działalność kontrolowanej jednostki.
W ocenie kontrolującej prawidłowo realizowano obowiązek wynikający  z zapisu § 2 ust. 1 pkt 2-3 rozporządzenia w sprawie służby bhp obligujący te służby do przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz sporządzania i przedstawiania pracodawcy okresowych analiz stanu bhp. W placówce opracowano szczegółowe instrukcje bezpiecznej pracy na różnych stanowiskach wymagane zapisem art. 2374 § 1-3 k. p. nakładającym obowiązek opracowania i udostępniania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisem § 41 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w jednostce,      z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 ze zm.) wykonywano badania i pomiary stężenia tlenku węgla w kuchni szkolnej. Z wynikami badań, w formie pisemnej, zapoznawano zainteresowanych pracowników. Wyniki umieszczano na stanowiskach pracy. Założono rejestr i kartę badań i pomiarów, do której na bieżąco wpisywano wyniki, spełniając tym samym wymogi określone w § 8 i 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.
Badania i pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy w kuchni szkolnej, przeprowadzone we wrześniu 2008 r., metodą PN-EN 12464-1:2004, wykazały niewystarczające natężenie oświetlenia elektrycznego w 4 pomieszczeniach kompleksu kuchennego oraz niezgodną z normą równomierność oświetlenia na drodze komunikacyjnej, co było niezgodne z zapisem § 26 ust. 2 rozporządzenia       w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Jedną z przyczyn takiego stanu był fakt, że kuchnia szkolna wraz  z zapleczem wymagała pilnego remontu, o czym świadczyły przedłożone do kontroli dokumenty, w tym: decyzje Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej PPIS, oraz Państwowej Inspekcji Pracy, zwanej dalej PIP, jak również zapisy   w protokołach kontroli okresowych obiektu budowlanego. Wszystkie dokumenty,  w węższym bądź szerszym zakresie, wydawane/sporządzane od 2000 r., wskazywały na obowiązek wykonania remontu kuchni wraz z zapleczem. Obowiązek ten wynikał również z zapisu art. 214 § 2 k. p., wg którego  pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapisów § 14 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty  i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jak wynikało z ustnych wyjaśnień dyrektora ZS 9 oraz przedłożonych do kontroli dokumentów kilkukrotnie występowano do PPIS i PIP o prolongatę terminów wykonania decyzji dotyczących remontu kuchni.
W 2000 r. inspektor pracy wydał nakaz nr rej. 2B/14065/k065/Nk01/2000 zawierający 23 decyzje. Do dnia kontroli poinformowano PIP o wykonaniu 22 decyzji z nakazu. W sprawie decyzji zawartej w pkt. 8 nakazu o treści „Zapewnić dla pracowników kuchni odpowiednio urządzone spełniające obowiązujące wymogi pomieszczenia higieniczno sanitarne: szatnię, umywalnię z natryskiem”   kilkukrotnie zwracano się do PIP z prośbą o prolongatę terminu. Ostatnie pismo z prośbą  o prolongatę terminu wykonania decyzji nr 8 było datowane na 09.09.2008 r.  W trakcie trwania kontroli pracodawca otrzymał z PIP decyzję „orzekającą nowy termin wykonania decyzji do dnia 31.12.2009 r.”.
Do dnia kontroli nie wykonano również 4 punktów nakazowych decyzji PPIS znak: PS.HŻ/600-2-4330-86/07 z dnia 05.10.2007 r. o następującej treści: „odnowić powierzchnię podłogi w kuchni; odnowić powierzchnię podłogi w toalecie dla personelu; wymienić lub odnowić zlewozmywak w obieralni warzyw; zapewnić prawidłową funkcjonalność zakładu tak, aby zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami krzyżowymi pomiędzy poszczególnymi, oddzielnymi procesami technologicznymi”. Obowiązek należało wykonać do dnia 30.08.2008 r.
W dniu 09.09.2008 r. dyrektor ZS 9 wystąpił z prośbą o prolongatę decyzji     „z powodu nie ujęcia w planach remontów UM remontu kuchni szkolnej w 2008 r. (...) remont będzie przeprowadzony prawdopodobnie w miesiącach czerwiec-sierpień 2009 r.”. Do zakończenia kontroli nie wpłynęła odpowiedź z PPIS na prośbę  w sprawie prolongaty terminu.
Z dokumentów przedłożonych do kontroli wynikało, że o sytuacji informowano na bieżąco organ zwierzchni. Jednym z efektów działań było opracowanie w roku 2007 dokumentacji projektowej na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem.
Kontrola wykazała, że dyrektor szkoły wywiązała się z obowiązku wykonywania badań i pomiarów nałożonych na zarządcę zapisami art. 62 ustawy         z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
W wyniku badania dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego stwierdzono, że został spełniony obowiązek określony w art. 226 k. p. Na wszystkich stanowiskach pracy oceniono i udokumentowano ryzyko zawodowe; wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. W regulaminie pracy uregulowano sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym wymagany zapisem art. 1041 § 1 pkt 8 k. p.
Nie wniesiono uwag do, stanowiących integralną część regulaminu pracy, zasad przydziału, gospodarowania i ewidencjonowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, wymaganych zapisem art. art. 1041 § 1 pkt 1 k. p. zgodnych z zapisami określonymi w art. 2376 – 2379 k. p., a także szczegółowymi zasadami przydzielania środków ochrony indywidualnej określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp. Na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia  w sprawie służby bhp doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej  i indywidualnej należało do zadań służby bhp.
W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązku wynikającego  z  zapisu art. 229 § 4 k. p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 
W toku kontroli stwierdzono, że szkolenia wstępne „instruktaż stanowiskowy” przeprowadzały osoby kierujące pracownikami, które posiadały nieaktualne zaświadczenia ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, w ramach których były przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Zgodnie z zapisami  § 11 ust. 5 i § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane (...) nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Złożone przez Panią wyjaśnienia wskazywały, że przyczyną uchybienia terminów był w przypadku: wicedyrektora „okres wakacyjny w czasie którego Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie nie prowadziło szkoleń okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”; osoba zatrudniona na stanowisku kierownika administracyjno-gospodarczego omyłkowo została poddana szkoleniu dla pracowników administracyjno –biurowych zamiast szkoleniu dla osób kierujących pracownikami.
W czasie trwania kontroli pracownice zostały skierowane do ZCE na szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierujących pracownikami.
W odniesieniu do pozostałych pracowników ZS 9 nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z dopuszczaniem do pracy, do wykonywania której nie posiadaliby dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp, w tym przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp wynikających z zapisów art. 237k. p. oraz rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp.
Za istotne uznano, iż w jednostce przestrzegano zapisu art. 23711a § 1 k. p. nakładającego na pracodawcę obowiązek konsultacji spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z pracownikami lub ich przedstawicielami, o czym świadczyły podpisy na dokumentach.
Stwierdzono, że w ZS 9 nie było dokumentów potwierdzających przekazanie informacji o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych do Prezydenta Miasta Szczecin, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZS 9:
  1. Zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
2.      Wystąpić do jednostki merytorycznej o zapewnienie w budżecie na 2009 r. środków finansowych na niezbędne remonty i modernizacje związane  z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni szkolnej wraz z zapleczem.
3.      Poddać szkoleniom okresowym z zakresu bhp osoby kierujące pracownikami w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia instruktaży stanowiskowych.
4.      Dostarczać Dyrektorowi WKiAW kopie dokumentacji przekazanej przez organy kontroli zewnętrznej.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin