Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77854530

Aktualna strona: 67498

Wydrukowano: 1078

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli:P/14/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej (Z/5/07).

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w Szczecinie
Wyniki kontroli:INFORMACJE - USTALENIA

W lipcu 2008 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, zwanym dalej ZDiTM, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2007 r. w zakresie realizacji zadań dotyczących utrzymania w czystości przystanków komunikacji miejskiej (Z/5/07).
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 sierpnia 2008 r. przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.
Kontrola wykazała, że Dyrektor ZDiTM wywiązał się z zaleceń pokontrolnych sprecyzowanych w piśmie z dnia 14.03.2007 r. (WKiAW/II/WO/0914/200/07) a dot. kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji zadania dot. utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem: zgodności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ustawą Prawo zamówień publicznych, sposobu sprawowania bezpośredniego nadzoru przez ZDiTM nad realizacją zadania w ramach zawartej umowy oraz sposób jej rozliczenia.
Ustalono, że ZDiTM każdorazowo naliczał wykonawcy zamówienia kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nr 98/TO/06. Naliczono i wyegzekwowano bowiem, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, kary umowne w wysokości 6.288 zł. tytułem nienależytego wykonania zobowiązania. Również w zakresie umowy nr ZDiTM - 48/2007 (obowiązującej w okresie: 01.06. – 31.12.2007 r.) naliczano i egzekwowano w sposób należyty kary umowne w wysokości 7.853,95 zł i 5.497,77 zł.
W toku kontroli ustalono również, że w wykonaniu zalecenia pokontrolnego przeprowadzono proces ustalania wartości zamówienia publicznego przez pracowników ZDiTM z należytą starannością tj. z uwzględnieniem analizy rynku w zakresie cen usług świadczonych przez wykonawców. Analizę rynku - przeprowadzoną przez podinspektora ZDiTM oparto na porównaniu cen rynkowych na ww. usługi w wybranych miastach metropolitarnych oraz cen ofert przetargowych składanych przez wykonawców w poprzednio przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontrola wykazała ponadto, że zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, Dyrektor ZDiTM wprowadził harmonogram określający przedział czasowy na wykonanie poszczególnych zadań w procesie przygotowania przetargów - przed ostatecznym terminem ich wszczęcia. Pismem z dnia 13.12.2007 r. (028-DZP/2007/28) Dyrektor ZDiTM zobowiązał kierowników działów do sporządzania planu wszystkich zamówień publicznych na rok 2008 z uwzględnieniem m.in. terminu przebiegu procedur o zamówienie publiczne i realizacji umów.

Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin