Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2008 roku

Nr kontroli: Z/23/08

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 października 2006 r., po kontroli P/21/06 przeprowadzonej przez WKiAW.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie, ul. Tartaczna 14

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w dniu 8 grudniu 2008 r. przeprowadził kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie,zwanym dalej ŚDS, w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WkiAW/II/DP/0914/871/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 listopada 2006 r., dotyczącym kontroli P/21/06 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/23/08 podpisanym w dniu 8 grudnia 2008 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18 grudnia 2008 r.  
 
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 listopada 2006 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił:
1.      Ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na stanowiskach: pracownik socjalny, terapeuta, instruktor, sprzątaczka i robotnik gospodarczy.
Pomimo zadeklarowanego, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, przeprowadzenia oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na wymienionych stanowiskach pracy w toku kontroli wykazano, że dokumentacja związana z oceną ryzyka nadal nie spełniała wymogów określonych w przepisach. 
Z analizy dokumentacji wynikało, że nie dokonywano oceny ryzyka dla poszczególnych czynników środowiska pracy lecz uśredniano poziom ryzyka łącząc zagrożenia w jeden pakiet np. :na stanowisku pracownika socjalnego uśredniono ocenę dla następujących zagrożeń: „agresja zwierząt, zmienne warunki atmosferyczne, przeciążenie układu nerwowego, stres, wypadek drogowy (...)”;
na stanowisku robotnika gospodarczego uśredniono ocenę dla następujących zagrożeń: „uderzenie, skaleczenie, upadek, kontakt z substancjami chemicznymi, zmienne warunki atmosferyczne (...)”.
Jednocześnie, w końcowej fazie przeprowadzania oceny ryzyka, wyznaczono ogólny poziom ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz ogólny „mały” poziom ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy łącznie co było niezgodne z zapisem § 39a ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), wg którego dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać (...) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy (...).
Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynikało, że oceny ryzyka zawodowego dokonał jednoosobowo specjalista ds. bhp, co byłoniezgodne z zapisem pkt. 6 PN-N-18002 “System zarządzania bhp. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego” stanowiącym, że ocenę ryzyka przeprowadza zespół, w skład którego wchodzi m.in. pracodawca i wyznaczeni pracownicy, którzy znają i rozumieją zasady oceny ryzyka zawodowego oraz potrafią formułować propozycje działań korygujących.
2.     Sporządzać coroczne analizy stanu bezpieczeństwa pracy.
W toku kontroli ustalono, że zalecenie zostało wykonane prawidłowo. Pracownik służby bhp, począwszy od roku 2006, dokonywał i przedkładał pracodawcy coroczne oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy co było zgodne z zapisem § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), wg którego do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Kierownikowi ŚDS:
1.      Opracować dokumentację oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2009/01/07, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2009/01/07 12:32:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2009/01/07 12:32:17 nowa pozycja