Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/34/12

Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.03.2011 r., po kontroli P/3/11 przeprowadzonej przez WKiAW

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. UNICEF-u, ul. E. Plater 20

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, we wrześniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie przy ul. E. Plater 20, zwanej dalej SP 11, sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, ujętych
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.03.2011 r., po kontroli P/3/11 przeprowadzonej przez WKiAW. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20.09.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.10.2012 r.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Dyrektor SP 11 podjęła niezbędne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2011 r. oraz zrealizowała wszystkie z 5. zaleceń pokontrolnych.

W przyjętej polityce rachunkowości wprowadzone zostały rozwiązania szczególne, dotyczące ewidencjonowania dokumentów
w danym miesiącu sprawozdawczym oraz zapisów księgowych pod kątem dat (dokonania operacji gospodarczej i daty wpływu do SP 11), metody ustalania wyniku finansowego, daty rozpoczęcia eksploatacji stosowanego oprogramowania oraz zasady systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów. Procedury dotyczące zamówień publicznych i regulamin komisji przetargowej zostały uzupełnione o aktualną podstawę prawną, datę wejścia w życie i podpisane przez pracowników zobligowanych do ich stosowania. Instrukcje: ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacyjna i gospodarki kasowej, zostały uzupełnione o datę wejścia w życie.

Zrealizowano także zalecenie dotyczące przestrzegania instrukcji inwentaryzacyjnej. W okresie od 7.01.2011 r. do 28.06.2011 r. przeprowadzona została inwentaryzacja majątku metodą spisu z natury, nadano numery w księgach inwentarzowych i na składnikach majątkowych, księgi inwentarzowe zostały przepisane, a stan pozostałych środków trwałych wg ksiąg inwentarzowych na dzień 30.06.2011 r. został uzgodniony z ewidencją księgową i wyniósł 532.108,55 zł.

Zarządzeniem nr 252/2011 Dyrektora SP 11 z dnia 4.03.2011 r. określone zostały zasady korzystania z pomieszczeń SP 11, obiektów sportowych oraz wysokość odpłatności za korzystanie z tych obiektów, czym wyczerpano treść zalecenia nr 3.

Wszystkie notatki służbowe sporządzone po kontroli P/3/11, tj. 4 notatki na łączną kwotę 74.973,90 zł netto, zawierały informację
o szacunkowej wartości zamówienia bez podatku VAT wraz z jej równowartością w euro, przez co zrealizowano zalecenie dotyczące dostosowania notatek służbowych z przeprowadzanych analiz rynku do obowiązujących przepisów.

Odnośnie zalecenia dotyczącego terminowego regulowania zobowiązań ustalono, że na koncie 750 § 4580 – odsetki, na dzień 19.09.2012 r. nie zaksięgowano żadnej noty księgowej tytułem wymagalnych odsetek.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/11/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/11/12 14:15:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/11/12 14:15:08 nowa pozycja