Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/47/12

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez WKiAW w 2011 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r.

Gimnazjum Nr 34, ul. Wojciechowskiego 50

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w 12.2012 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 34 przy ul. Wojciechowskiego 50 w Szczecinie (zw. dalej GM 34) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli P/17/11 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WKiAW) w 2011 r.
w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2010 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym  w dniu 10 grudnia 2012 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia  21 grudnia 2012 r.

W wystąpieniu pokontrolnym (znak: WKiAW/II/MŻ/1711/229/11) z dnia 4 lipca 2011 r. Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi GM 34:

  1. przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. aktualizację ksiąg inwentarzowych, uzgodnienie ich z księgami rachunkowymi oraz bieżące prowadzenie zgodnie
    z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnienie kontrasygnaty Głównego księgowego na umowach, których zawarcie może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
  4. uzupełnienie i aktualizację dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowości, zamówień publicznych oraz pracy
    i wynagradzania pracowników.

 

Zalecenie nr 1 zrealizowane zostało przez Dyrektora GM 34 poprzez wykonanie niżej omówionych czynności.

Dyrektor wydał Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie inwentaryzacji w 2011 r. Inwentaryzacja przeprowadzona została w dniach 27 - 30.12.2011 r. według stanu na 31.12.2011 r. i obejmowała rzeczowe aktywa trwałe – drogą spisu z natury oraz wartości niematerialne i prawne – drogą weryfikacji. Powołana przez Dyrektora Komisja dokonała ponadto likwidacji:

  • wyposażenia, które uległo zniszczeniu w wyniku zalania budynku szkoły w lipcu 2010 r. na kwotę ogółem 80.705,54 zł – protokół z dnia 31.12.2011 r.
  • sprzętu i wyposażenia zniszczonego, uszkodzonego oraz nienadającego się do użytku na kwotę 91.000,00 zł oraz przedmiotów, które uległy 100% amortyzacji lub likwidacji, a znajdowały się na terenie szkoły na kwotę 34.220,21 zł – protokół z dnia 31.12.2011 r.

W toku kontroli stwierdzono, że zalecenie nr 2 zostało zrealizowane. Saldo na dzień 31.12.2011 r.  konta 013 – Pozostałe środki trwałe wyniosło 253.748,55 zł i było zgodne z kwotą wymienionego majątku wynikającą z księgi inwentarzowej sporządzonej
w systemie Optivum Vulcan.

Na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowana była w 2011 r. kwota 8.272,21 zł, do której nie prowadzono ewidencji analitycznej (księga inwentarzowa). Księga inwentarzowa wartości niematerialnych i prawnych została założona i uzgodniona z księgami rachunkowymi. Saldo na dzień 31.12.2011 r.  konta 020 – Wartości niematerialne i prawne wyniosło 8.272,21 zł i było zgodne z kwotą wymienionego majątku wynikającą z założonej księgi pomocniczej.

Kontrola realizacji zalecenia nr 3 wykazała, że 3 umowy kosztowe zawarte w 2011 r. zostały zaparafowane przez Głównego księgowego.

W toku kontroli dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowości, zamówień publicznych oraz pracy i wynagradzania pracowników stwierdzono, że wymieniona dokumentacja została uzupełniona i zaktualizowana, a tym samym wykonane zostało zalecenie nr 4.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/01/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/01/31 12:15:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/01/31 12:15:47 nowa pozycja