Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2012 roku

Nr kontroli: P/31/12

Realizacja zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, we wrześniu 2012 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 3 w Szczecinie przy ul. E. Plater 86, zwanej dalej PPP nr 3, sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r., po kontroli P/10/11 przeprowadzonej przez WKiAW. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 17.09.2012 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski
i zalecenia pokontrolne, zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.10.2012 r.

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wykazała, że Dyrektor PPP nr 3 podjęła skuteczne działania na rzecz zniwelowania nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2011 r. oraz zrealizowała wszystkie z 3. zaleceń pokontrolnych.

Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące dostosowania zasad wynagradzania do obowiązujących przepisów oraz skorygowania wynagrodzeń i nagród jubileuszowych:

- w dniu 21.04.2011 r. poinformowano pisemnie pracownika o wystąpieniu błędu w naliczeniu wynagrodzenia dot. wysługi i premii
w okresie od X.2009 r. do III.2011 r.  Wynagrodzenie zostało wyrównane w miesiącu kwietniu 2011 r. (lista płac nr 19/04/2011ADM
z dnia 26.04.2011 r.) i pobrane w kasie PPP nr 3 (RK nr 6/11 za okres 1 – 30.04.2011 r.),

- skorygowane zostało naliczenie dodatku stażowego. Pracownik pismem z dnia 29.07.2011 r. został poinformowany o wystąpieniu błędu w naliczeniu wynagrodzenia dot. wysługi w okresie od 1.04.2008 r. do 31.12.2010 r. Wynagrodzenie zostało wyrównane
w miesiącu sierpniu 2011 r. (lista płac nr 35/08/2011PEDA z dnia 30.08.2011 r.) i przelane na konto pracownika (WB nr 77 z dnia 30.08.2011 r.),

-  nadpłacona nagroda jubileuszowa została potrącona z wynagrodzenia pracownika w dwóch ratach (lista płac nr 11/03/2011ADM
z dnia 28.03.2011 r. i lista płac nr 19/04/2011ADM z dnia 26.04.2011 r.) Obciążone wynagrodzenie pracownik pobrał w kasie poradni – RK nr 5/11 za okres 1 – 31.03.2011 r. i RK nr 6/11 za okres 1 – 30.04.2011 r.,

-  zostało wyrównane wynagrodzenie pracowników merytorycznych za okres od 1.09.2010 r., tj. 1 zł miesięcznie dla nauczycieli dyplomowanych i mianowanych (lista płac nr 12/04/2011PEDA z dnia 31.03.2011 r.),

 -  został wyrównany dodatek motywacyjny za okres od 1.05. do 31.08.2010 r. (lista płac nr 12/04/2011PEDA z dnia 31.03.2011 r.),

-  dwoje pracowników pisemnie w dniu 30.03.2011 r. zwróciło się do księgowości PPP nr 3 z prośbą o niekorygowanie błędnie naliczonej nagrody jubileuszowej.

W ramach realizacji zalecenia mającego na celu zwiększenie nadzoru w obszarze prowadzenia spraw pracowniczych i wynagrodzeń:

  • Dyrektor PPP nr 3 zobowiązała głównego księgowego oraz kierownika administracyjno – gospodarczego do wykonania zaleceń po kontroli P/10/11 z określeniem terminu wykonania zadania i kontrolą jego wykonania w maju 2011 r. ,
  • Dyrektor PPP nr 3 dokonywała okresowych kontroli kasy,
  • w Harmonogramie działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w PPP nr 3 w roku szkolnym 2012/2013, stanowiącym załącznik nr 3  do Planu nadzoru pedagogicznego, ujęte zostały kontrole kasowe w miesiącach IX, XII, I, III, i VI, kontrole dokumentacji finansowej w miesiącach IX, XII, III i VI oraz kontrole zamówień publicznych.

Rozmowy z pracownikami oraz protokoły z przeprowadzanych kontroli składały się w PPP nr 3 na dokumentację dotyczącą prowadzenia kontroli zarządczej.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane bez uwag.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/11/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2012/11/12 14:08:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2012/11/12 14:08:18 nowa pozycja